Vm­bo’ers voe­len zich het on­vei­ligst

Metro Holland (Holland) - - News - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Van al­le mid­del­ba­re scholieren voe­len vm­bo’ers en leer­lin­gen op het prak­tijk­on­der­wijs zich het meest on­vei­lig. Van de vm­bo’ers voelt slechts 56 pro­cent zich vei­lig op school. Op het vwo is dat 84 pro­cent.

Dat blijkt uit on­der­zoek van het LAKS on­der zo’n 75.000 scholieren. Leer­lin­gen op het vm­bo vin­den vaak de sfeer niet goed en zeg­gen va­ker ge­pest of ge­dis­cri­mi­neerd te wor­den.

De 16-ja­ri­ge Marloes, die gis­te­ren te ho­ren heeft ge­kre­gen dat ze is ge­slaagd voor vm­bo the­o­re­tisch, voel­de zich re­gel­ma­tig on­vei­lig op school. „Voor­al in de eer­ste en twee­de klas”, ver­telt Marloes. „Twee keer heb ik te ma­ken ge­kre­gen met drei­ge­men­ten. ‘Ik wacht je na school bui­ten op, en sla dan je kop er­af’, zei­den ze dan. Ze za­ten in het­zelf­de jaar, maar ik ken­de ze ver­der niet.”

Ook kreeg Marloes wel­eens een ver­ve­lend brief­je in haar kluis­je. ‘Jij bent echt le­lijk’ stond er dan bij­voor­beeld op. „Maar dat maak­ten meer kin­de­ren wel mee”, weet Marloes. Als ze zich on­vei­lig voel­de, stap­te ze al­tijd met­een naar haar af­de­lings­lei­der. „Die ging er echt heel goed mee om. Na die drei­ge­men­ten on­der­na­men ze di­rect ac­tie. Mijn men­tor ging al­tijd de­zelf­de dag het ge­sprek aan met de men­sen die mij wil­den op­wach­ten.”

LAKS-voor­zit­ter Anouk Gie­len baalt dat vm­bo’ers zich de af­ge­lo­pen twee jaar niet vei­li­ger zijn gaan voe­len. „In 2015 is de Wet Vei­lig­heid op scho­len in­ge­voerd, waar­in on­der an­de­re staat dat scho­len een pest­pro­to­col moe­ten heb­ben. Vaak le­ven scho­len wel de let­ter­tjes na, maar niet de in­ten­tie. Het ge­sprek in de klas wordt niet al­tijd ge­voerd. Dat kun je ook niet ver­plich­ten, want in Ne­der­land heb­ben we on­der­wijs­vrij­heid, maar het zou wel goed zijn als ge­sprek­ken in de klas meer de aan­dacht zou­den krij­gen.”

Uit het rap­port blijkt ver­der dat scholieren meer in­spraak zou­den wil­len heb­ben op scho­len. Van de vm­bo’ers en ha­vis­ten zou een kwart wel wil­len mee­pra­ten, ter­wijl ze dat nu niet doen. „Op het prak­tijk­on­der­wijs is dat zelfs 34 pro­cent”, zegt Gie­len. „Het beeld dat leer­lin­gen niet wil­len mee­den­ken, klopt dus niet.”

Ver­der blijkt dat min­der dan de helft van de vm­bo-scholieren met ple­zier naar school gaat. „Dit zou ver­be­terd kun­nen wor­den als scholieren meer ruim­te krij­gen om mee te pra­ten.”

Het rap­port wordt van­och­tend over­han­digd aan on­der­wijs­mi­nis­ter Arie Slob.

‘Ik wacht je na school bui­ten op, en sla dan je kop er­af ’ kreeg Marloes te ho­ren

VM­BO’ERS ER­VA­REN VA­KER DAN AN­DE­RE SCHOLIEREN DAT DE SFEER OP HUN SCHOOL NIET GOED IS

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.