1166

Metro Holland (Holland) - - News -

ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten wer­den gis­te­ren door heel Ne­der­land ge­or­ga­ni­seerd we­gens bui­ten­speel­dag.

zijn nor­men en waar­den die de mees­te ou­ders hun kin­de­ren mee­ge­ven, maar over beeld­scherm­ge­bruik zie ik dat dat niet aan de or­de is.”

En Schot snapt het ook wel, om­dat het beeld­scherm­ge­bruik vol­gens haar ont­zet­tend mak­ke­lijk is. „Ik zie bij jon­ge kin­de­ren dat als ze gaan hui­len, hun ou­ders een te­le­foon bij ze in de hand du­wen. Dat mag een keer, maar niet al­tijd.” Vol­gens Schot cre­ëert een ou­der zo het idee bij het kind dat het al­tijd op de iPad of te­le­foon mag als het ver­ve­lend doet. Bo­ven­dien moe­ten ou­ders ook het goe­de voor­beeld ge­ven door zelf niet al­tijd met hun te­le­foon be­zig te zijn of er al­tijd met een half oog op te kij­ken.

Hoe krijg je een kind dan naar bui­ten? Sti­mu­leer ze, legt Schot uit. „Als je je kind de kans biedt om de he­le dag op de bank te lig­gen met de iPad, dan gaan ze niet naar bui­ten. Maak het dus voor­al leuk voor ze om naar bui­ten te gaan. Ik heb nog nooit een kind mee­ge­maakt dat niet graag naar bui­ten wil.” En daar heb je geen gi­gagro­te tuin voor no­dig, meent ze. Een bak­je wa­ter of hoop­je zand op het bal­kon is al ge­noeg voor veel kin­de­ren. „En ga lek­ker

OLAF KRAAK | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.