HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - News -

RAM 21/3-19/4

Er ko­men tal van nieu­we mo­ge­lijk­he­den op je af. Je krijgt kan­sen die gro­te ver­an­de­rin­gen in je le­ven te­weeg kun­nen bren­gen. Om de­ze kan­sen goed te be­nut­ten zul jij je ui­ter­ste best moe­ten doen.

STIER 20/4-20/5

Jij ver­o­vert har­ten door over je ge­voe­lens, idee­ën en wen­sen te pra­ten. Niet ie­der­een durft daar zo open mee om te gaan. Als jij je dro­men gaat de­len, kun­nen jouw dro­men wel­eens uit gaan ko­men.

TWEELING 21/5-20/6

Jij bent gauw af­ge­leid en be­gint van al­les dat je niet af­maakt. Pro­beer ook eens iets af te ma­ken, dat zal je een on­ge­ken­de vol­doe­ning ge­ven.

KREEFT 21/6-22/7

Ie­mand geeft jou een on­ge­woon ad­vies. Je hebt er moei­te mee en je weet niet waar­om je die per­soon zou ver­trou­wen. Luis­ter naar je ge­voel, het ver­telt je of hij/zij je ver­trou­wen waard is.

LEEUW 23/7-22/8

Jij kunt wat over­dre­ven re­a­ge­ren op op­mer­kin­gen van an­de­ren. Re­a­geer je stress niet af op an­de­ren. Neem als het te gek wordt vrij om een beet­je tot rust te ko­men. Dat is voor ie­der­een fij­ner.

MAAGD 23/8-22/9

Je leert van­daag ie­mand ken­nen waar je mee aan de praat raakt. Echt aan de praat, je kunt je ei kwijt op elk ge­bied, jij kunt je he­le hart uit­stor­ten. En je leert het be­lang van com­mu­ni­ca­tie in­zien.

WEE­GSCHAAL 23/9-22/10

Jij toont je zo­als meest­al, zeer mee­le­vend en be­trok­ken bij de pro­ble­men van an­de­re men­sen. Je hebt zelf ech­ter ook een le­ven en ei­gen pro­ble­men, ver­lies dat niet uit het oog.

SCHORPI­OEN 23/10-21/11

Neem niet te veel ri­si­co’s in de lief­de. Als een op­bloei­en­de re­la­tie niet dat lijkt in te hou­den wat jij ver­wacht, doe dan een stap­je te­rug. Neem de tijd om iets op te bou­wen.

BOOGSCHUT­TER 22/11-21/12

Je er­ger­de je tot voor kort al­tijd aan men­sen die dat doen wat jij nu zelf aan het doen bent. Je vrien­den staan be­slist vol ver­ba­zing naar je te kij­ken. Je bent weer vol­op in be­we­ging.

STEENBOK 22/12-19/1

Je gaat een on­be­zorg­de tijd te­ge­moet. Je part­ner kan een beet­je moei­lijk doen maar dat kun jij zon­der pro­ble­men weer glad strij­ken. Veel ple­zier!

WA­TER­MAN 20/1-19/2

De kans is groot dat een lang­ver­wacht ka­pi­taal ein­de­lijk op je bank­re­ke­ning wordt ge­stort. De vraag is of geld wel ge­luk­kig maakt, jij hebt de laat­ste tijd wel erg veel kri­tiek op je part­ner.

VISSEN 20/2-20/3

Jij hebt je zaak­jes toch goed voor el­kaar? Dus waar­om denk je dan dat je op het mat­je ge­roe­pen wordt? Niets is min­der waar! Ie­der­een is juist heel te­vre­den, dus maak je maar geen zor­gen.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.