Een rook­ver­bod is nog slech­ter...

Metro Holland (Holland) - - News -

Ik zat af­ge­lo­pen week­end met wat vrien­den bui­ten op het ter­ras en viel mijn oog weer op de hoe­veel­heid men­sen die er in 2018 nog steeds ro­ken. Zelf ben ik een niet-ro­ker, ik heb ook nooit (vast) ge­rookt, maar ik vind dat als men­sen wil­len ro­ken, ze dat mo­gen doen.

Ten­min­ste, zo lang een an­der er geen di­rect hin­der van on­der­vindt. Dat is na­tuur­lijk niet vol­le­dig uit te slui­ten, maar als je ro­ken hier­om vol­le­dig ver­biedt, dan zou je dus nog heel veel meer moe­ten ver­bie­den. Au­to’s die op die­sel en ben­zi­ne rij­den, om maar eens wat te noe­men. Een al­ge­meen rook­ver­bod gaat mij daar­om veel te ver. Ne­der­lan­ders zijn er zo trots op dat ‘we’ in een vrij land le­ven, laat el­kaar dan ook vrij! Ze­ker als het gaat om je ei­gen ge­zond­heid.

Een (ge­deel­te­lijk) rook­ver­bod staat mo­men­teel al hoog op de maat­schap­pe­lij­ke agen­da. Kijk maar naar de lo­pen­de rechts­zaak te­gen de ta­baks­in­du­strie. Ad­vo­ca­te Bé­né­di­c­te Ficq span­de na­mens ruim der­tig par­tij­en, van long­kan­ker­pa­ti­ën­ten tot zie­ken­hui­zen en ge­meen­ten, een rechts­zaak aan te­gen de ta­baks­in­du­strie we­gens moord, dood­slag, zwa­re mis­han­de­ling en vals­heid in ge­schrif­te. De­ze rechts­zaak is als een soort soap die ro­kers, niet-ro­kers en de rest van de sa­men­le­ving be­zig­houdt. Want wie wordt er aan­ge­we­zen als da­der en slacht­of­fer? Is het de schuld van de ta­baks­in­du­strie dat men­sen star­ten met ro­ken, ver­slaafd ra­ken en niet meer stop­pen of ligt de schuld daar­voor toch bij het in­di­vi­du?

Als het aan Ficq en haar cli­ën­ten ligt, is het het twee­de. De ro­ker wordt in de rechts­zaak neer­ge­zet als slacht­of­fer van de ta­baks­in­du­strie, die ge­ma­ni­pu­leerd wordt tot die­ge­ne ziek wordt of over­lijdt. Het OM gaat niet mee in de­ze re­de­ne­ring en ziet dus af van een ver­vol­ging van de ta­baks­in­du­strie. Dat lijkt me meer dan te­recht, want een ro­ker is in eer­ste in­stan­tie geen slacht­of­fer van de ta­baks­in­du­strie, maar van zich­zelf. Het is te mak­ke­lijk en zelfs ge­vaar­lijk om te zeg­gen dat het to­taal niet aan de ro­kers zelf ligt. Toch la­ten de aan­kla­gers en hun ad­vo­caat het niet bij de­ze uit­spraak zit­ten en gaan ze in ho­ger be­roep om ver­vol­ging af te dwin­gen. To be con­ti­nued dus... Het is nut­tig dat er vra­gen wor­den ge­steld over de rol van de ta­baks­in­du­strie op de hoe­veel­heid ro­kers in Ne­der­land, maar een al­ge­heel ver­bod in Ne­der­land lijkt niet haal­baar noch wen­se­lijk. La­ten we met z’n al­len een beet­je nuch­ter blij­ven: het gaat er om dat ie­der­een de keus zelf mag ma­ken. Ro­ken is slecht voor de ge­zond­heid, maar dat moet niet be­te­ke­nen dat je het niet mag doen.

‘De­ze rechts­zaak is als een soort soap die ro­kers, niet-ro­kers en de rest van de sa­men­le­ving be­zig­houdt.’ Si­mon van Loe­nen

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen. SI­MON VAN LOE­NEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.