Vaak on­juis­te in­for­ma­tie op ver­pak­kin­gen

Metro Holland (Holland) - - News -

‘Am­bach­te­lijk brood’ of ver­pak­kin­gen met plaat­jes met veel fruit er­op: het zet con­su­men­ten op het ver­keer­de been. De Eu­ro­pe­se con­su­men­ten­koe­pel BEUC wil daar­om dat er re­gels ko­men. De in­for­ma­tie op ver­pak­kin­gen ver­bloemt veel over de fei­te­lij­ke kwa­li­teit of in­houd van de voe­ding of drank.

BEUC heeft on­der­zoek van con­su­men­ten­or­ga­ni­sa­ties in tien EU-lan­den ge­a­na­ly­seerd en ge­bun­deld. „Het is op­val­lend dat bij­voor­beeld een ‘ana­na­sen ko­kos­noot­sap­je’ in wer­ke­lijk­heid nog niet voor een der­de uit dit fruit be­staat”, al­dus BEUC-di­rec­teur Mo­ni­que Goy­ens. Er wordt ook gre­tig ge­bruik ge­maakt van con­cen­tra­ten, smaak­ma­kers of pu­ree in koek­jes of yog­hurt die vol­gens de ver­pak­king boor­de­vol ge­zond fruit zit­ten.

Om con­su­men­ten eer­lij­ke­re in­for­ma­tie te bie­den, stelt BEUC voor dat het per­cen­ta­ge fruit op het eti­ket wordt ver­meld. Ook wil BEUC dat er mi­ni­mum­ei­sen voor de hoe­veel­heid vol­ko­ren­gra­nen ko­men om brood, koek­jes of pas­ta een vol­ko­ren­pro­duct te mo­gen noe­men. De or­ga­ni­sa­tie ad­vi­seert te­vens om Eu­ro­pe­se de­fi­ni­ties

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.