DAI­SY HEYER EN LI­SA VERMEIJ

Wie een be­zoek­je brengt aan Groot-Brit­tan­nië, moet voor­al het schit­te­ren­de Wa­les niet over­slaan. Li­sa en Dai­sy brach­ten een be­zoek aan het land en merk­ten dat Wa­les niet al­leen prach­tig is, maar ook nog eens tal van ac­ti­vi­tei­ten te bie­den heeft voor ie­der

Metro Holland (Holland) - - News -

ho­tel. Op­val­lend in Wa­les: de men­sen zijn hier zó ver­rek­te aar­dig. Als we het ge­luid van de spe­ci­aal voor ons ge­plaatste ste­reo­to­ren iets zach­ter wil­len zet­ten, maar het ding op hol slaat en juist kei­hard mu­ziek door de ruim­te schalt, komt een ober scha­ter­la­chend bin­nen met de bood­schap dat we ze­ker de brui­loft naast ons wil­den ver­sto­ren. En op ie­de­re vraag die je stelt aan ie­mand, wordt uit­ge­breid en op­recht lief ge­re­a­geerd. Hoe tof !

De vol­gen­de dag krij­gen we in de och­tend een rond­lei­ding door het Ken­fig Na­ti­o­nal Na­tu­re Re­ser­ve van Da­vid Car­ring­ton, cen­tre ma­na­ger van het park. Sa­men met zijn vrouw en twee hond­jes la­ten ze ons het prach­ti­ge duin­ge­bied van Ken­fig zien. Car­ring­ton en zijn vrouw zijn vrij­wil­li­gers en ver­tel­len dat ze in hun vrije tijd vaak door het ge­bied wan­de­len en af­val prik­ken. Veel af­val valt er in on­ze ogen niet te zien: het ge­bied is brand­schoon en wer­ke­lijk waar bloed­mooi. Je kunt hier niet al­leen lek­ker hi­ken, maar het na­tuur­ge­bied heeft ook fij­ne pa­den om te paard­rij­den. En even ver­der­op een goe­de plek om te sur­fen.

En dat is ook pre­cies wat wij even la­ter gaan doen: sur­fen! Wel een tik­kel­tje ge­haast, want door­dat de wan­del­tocht een beet­je uit­loopt ko­men we een kwar­tier te laat bij on­ze les bij de Porth­cawl Surf School aan. En haas­ti­ge spoed is zel­den goed, want in al­le haast en van­we­ge een ge­brek aan er­va­ring trek­ken we ons surf­pak ook nog eens ver­keerd om aan. Whoops!

Geen tijd, plons

De su­per­grap­pi­ge le­raar Hugh Mur­ray kan er wel om la­chen, maar nog meer tijd om ons om te kle­den is er niet. We heb­ben haast, want drie an­de­re mei­den doen ook mee met on­ze sur­fles, en wach­ten al een tijd­je, dus dan maar met een om­ge­draaid pak op de plank. Gie­rend van de lach stor­ten we ons uit­ein­de­lijk op het sur­fen, wat ons nog re­de­lijk goed af blijkt te gaan en ook nog eens ver­ras­send leuk is. Het zon­ne­tje schijnt die dag, het is zo’n 20 gra­den en de fris­se zee en bij­ko­men­de kluns­par­tij­en in het wa­ter ge­ven een heel ge­zond ge­voel. Waar­om zou je naar Au­stra­lië gaan als je ook pri­ma kunt sur­fen in Wa­les? We zijn ver­kocht: sur­fen gaan we ab­so­luut va­ker doen!

Bre­con Be­a­cons Na­ti­o­nal Park

De vol­gen­de dag is het tijd om te ver­hui­zen naar Aber­ga­ven­ny, waar we ver­blij­ven in The An­gel Ho­tel, een mooi ho­tel in het hart van het dorp­je. Het ho­tel is hip en chi­que te­ge­lijk en ook hier wor­den we weer ge­hol­pen door zeer vrien­de­lij­ke men­sen, die ons la­ten we­ten hoe­veel er te doen is in de Bre­con

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.