HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - News - El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

RAM 21/3-19/4

Je hebt het vol­ste ver­trou­wen in de toe­komst. Dat is niet zo gek als men naar jouw werk­zaam­he­den kijkt. Je hebt wer­ke­lijk zeer veel ge­luk. Al­les wat je aan­pakt lijkt als van­zelf in goe­de ba­nen te lo­pen.

STIER 20/4-20/5

Van­daag loopt al­les naar wens. Suc­ces op al­le fron­ten, maar voor­al in de lief­de. Jouw (toe­kom­sti­ge?) part­ner had nu net dat beet­je ex­tra aan­dacht no­dig dat jij van­daag aan hem of haar geeft.

TWEELING 21/5-20/6

Het is ver­stan­dig om op be­paal­de pun­ten toe te ge­ven. Je draait in een krin­ge­tje rond en daar­in komt an­ders nooit ver­an­de­ring. Hier een beet­je ge­ven en daar een beet­je ne­men, zo kom jij er­uit.

KREEFT 21/6-22/7

Kans op het vin­den van de wa­re lief­de. In­ni­ge en te­de­re mo­men­ten zo­als jij die al lang niet meer hebt mee­ge­maakt staan voor de deur, maar je moet er wel open voor staan.

LEEUW 23/7-22/8

Je bent slecht ge­hu­meurd van­daag. Waar­om? Geef niet an­de­ren de schuld voor jouw ge­voel van on­ge­noe­gen. Jij en jij al­leen bent vol­le­dig ver­ant­woor­de­lijk voor jouw ge­luk en ge­moeds­toe­stand.

MAAGD 23/8-22/9

Ben jij een re­la­tie aan het op­bou­wen, doe dat dan kalm aan. Neem de tijd, die an­der loopt niet weg. Leg in je en­thou­si­as­me niet te veel druk op de an­der, dat kan op een te­leur­stel­ling uit­lo­pen.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Van­daag gaat al­les an­ders dan je had ver­wacht. Daar hoef jij je ech­ter geen zor­gen over te ma­ken. Als jij je er­voor in­zet, kun je de ge­beur­te­nis­sen toch nog naar je hand zet­ten.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

De rus­ti­ge tij­den zijn voor­bij. Jij zult de ko­men­de tijd echt even de schou­ders er­on­der moe­ten zet­ten. Het lijkt wel of op al­le ge­bie­den ex­tra aan­dacht no­dig is.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Maak een plan waar jij je aan kunt hou­den. Al­leen zo kun jij je idee­ën re­a­li­se­ren. Zet ge­lijk van­daag nog de eer­ste stap op weg naar je eind­doel.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij bent een beet­je on­be­zon­nen. Heer­lijk voor nu. Maar het kan op de lan­ge ter­mijn pro­ble­men ver­oor­za­ken. In je re­la­tie moet je meer dui­de­lijk­heid bren­gen.

WATERMAN 20/1-19/2

Jij bent wel erg goed van ver­trou­wen. Zorg er­voor dat je niet voor on­aan­ge­na­me ver­ras­sin­gen komt te staan. Leer ie­mand eerst be­ter ken­nen, voor­dat je se­ri­eus met die per­soon ver­der gaat.

VISSEN 20/2-20/3

Jij hebt een blun­der be­gaan en dat weet je maar al te goed. Van­daag wordt jou dit breed­uit on­der de neus ge­wre­ven. Re­a­geer met be­grip en hang niet de ar­ro­gan­te kwast uit. Dan gaat het snel voor­bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.