Dit is de nieu­we lei­der van D66

WIE IS ROB JET­TEN, HET GE­ZICHT VAN DE NIEU­WE D66-GE­NE­RA­TIE?

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JEL­MER VISSER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De 31-ja­ri­ge Rob Jet­ten volgt Alexan­der Pechtold op als frac­tie­voor­zit­ter van D66. Hij is pas sinds an­der­half jaar Ka­mer­lid en lijkt nau­we­lijks er­va­ring te heb­ben. Ook is hij niet heel erg be­kend bij het gro­te pu­bliek. Een op­mer­ke­lij­ke en on­ver­wach­te keu­ze, of toch niet?

Ze le­ken er bij D66 al een poos­je be­zig mee be­zig te zijn om hem te lan­ce­ren. Zo speel­de hij een vrij pro­mi­nen­te rol in de af­scheids­vi­deo van Alexan­der Pechtold, wiens ver­trek al voor de zo­mer­va­kan­tie vast­stond.

Aan zijn zach­te G te ho­ren, kan je waar­schijn­lijk al ra­den waar hij van­daan komt. Jet­ten is ge­bo­ren in het Bra­bant­se Veg­hel en op­ge­groeid in Uden. Zijn po­li­tie­ke loop­baan be­gon bij de Jon­ge De­mo­cra­ten, waar hij in 2008 lan­de­lijk voor­zit­ter van werd. Dit smaak­te naar meer, want in 2010 werd hij frac­tie­voor­zit­ter van D66 in de Nij­mee­g­se ge­meen­te­raad. Hij was toen slechts 22 jaar oud.

Hij stu­deer­de in die stad be­stuurs­kun­de aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit en was frac­tie­voor­zit­ter tot hij in de Twee­de Ka­mer kwam. Als Ka­mer­lid kreeg Jet­ten de por­te­feuil­les kli­maat, ener­gie, spoor, de­mo­cra­ti­sche ver­nieu­wing en Eco­no­mi­sche Za­ken.

Sin­gle is de kers­ver­se frac­tie­voor­zit­ter van D66 niet, hij woont sa­men met zijn vriend Sjoerd. Ver­der houdt hij van een feest­je en jogt hij om zich­zelf in goe­de con­di­tie te hou­den. Hoe hij zich­zelf ty­peert? „Ik was echt zo’n nerd die op zijn twaalf­de al de krant las”, liet hij in een oud in­ter­view op­te­ke­nen.

De be­bril­de Bra­ban­der zit sinds 2017 in de Ka­mer en heeft na­mens zijn par­tij en­ke­le gro­te dos­siers aan­ge­pakt. Veel men­sen maak­ten voor het eerst ken­nis met hem toen hij de af­schaf­fing van het raad­ple­gend re­fe­ren­dum moest ver­de­di­gen. Niet echt een dank­ba­re klus, aan­ge­zien zijn par­tij al­tijd voor re­fe­ren­da was. Ook was hij na­mens D66 aan het woord over het Gro­ning­se gas.

Jet­tens op­tre­den in de Twee­de Ka­mer werd dan ook niet bijs­ter goed ont­van­gen. Cri­ti­ci von­den hem nog­al ar­ro­gant over­ko­men en zijn hou­te­ri­ge ma­nier van be­we­gen en spre­ken le­ver­de hem de bij­naam Ro­bot Jet­ten op. On­danks de kri­tiek die van­uit al­le flan­ken op hem werd af­ge­vuurd, hield hij zijn hoofd koel.

Jet­ten was te­vens een van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de nieu­we kli­maat­wet die werd in­ge­diend. De­ze zeer am­bi­ti­eu­ze wet moet Ne­der­land een stuk duur­za­mer te ma­ken. Een knal met een con­fet­ti­ka­non, die hij sa­men met zijn leer­mees­ter Alexan­der Pechtold deed, luid­de de over­win­ning in.

Pechtold liet tij­dens zijn af­scheids­speech al sub­tiel door­sche­me­ren dat het ‘tijd was voor een nieu­we ge­ne­ra­tie’. D66 wil blijk­baar, net als een aan­tal an­de­re par­tij­en zo­als de SP, GroenLinks, FvD en VVD, een nieuw en ‘fris’ ge­zicht als boeg­beeld van de par­tij.

D66 heeft dui­de­lijk ge­ke­ken naar een aan­tal trends in bin­ne­nen bui­ten­land. Moet Jet­ten een pro­gres­sief li­be­ra­le Jes­se Kla­ver wor­den? Het lijkt er wel op.

Ook de VVD lijkt in de per­soon van de 37-ja­ri­ge Klaas Dijk­hoff de op­vol­ger van Mark Rut­te al in huis te heb­ben. Een op­val­len­de pa­ral­lel is te trek­ken tus­sen Dijk­hoff (37), Kla­ver (32) en Jet­ten (31). Ze zijn al­le drie frac­tie­voor­zit­ter van hun par­tij, der­ti­ger, ab­so­luut niet bang om in film­pjes te ver­schij­nen én ze ko­men uit de pro­vin­cie Noord-Bra­bant.

De­ze ver­jon­ging van de frac­tie­lei­ders in de Twee­de Ka­mer valt op, vijf van de der­tien par­tij­en heb­ben nu een voor­zit­ter van jon­ger dan veer­tig jaar. Naast Dijk­hoff, Kla­ver en Jet­ten zijn ook Thier­ry Bau­det (35) en Li­li­an Ma­rij­nis­sen (33) kin­de­ren uit de ja­ren ’80.

Hoe­wel de nieu­we frac­tie­voor­zit­ter van een Twee­de Ka­mer­frac­tie niet per se de lijst­trek­ker wordt, heeft Rob Jet­ten wel de am­bi­tie om D66-boeg­beeld te wor­den bij de ko­men­de ver­kie­zin­gen. Hem staat een flin­ke uit­da­ging te wach­ten, D66 doet het niet goed in de pei­lin­gen en moet zich als co­a­li­tie­par­tij tel­kens ver­de­di­gen in de­bat­ten. De be­vlo­gen wij­ze van het de­bat in­gaan en op­po­si­tie voe­ren, waar­mee Pechtold fu­ro­re maak­te, is hier­door een stuk las­ti­ger.

De eer­ste se­ri­eu­ze hor­de zul­len de ver­kie­zin­gen voor de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten op 20 maart 2019 wor­den. Hier­voor zal Jet­ten flink aan de bak moe­ten. Is hij in staat om de sne­ren van de op­po­si­tie te in­cas­se­ren of wordt hij vol­le­dig on­der de ta­fel ge­praat door zijn ge­ne­ra­tie­ge­noot Bau­det? Ook PVV-lei­der Geert Wil­ders zal ge­ga­ran­deerd het bloed on­der zijn na­gels van­daan pro­be­ren te ha­len.

Er zal ge­stre­den wor­den om de pro­gres­sie­ve stem. De PvdA lijkt zich na een de­sa­streu­ze ver­kie­zings­uit­slag te her­pak­ken met Lo­de­wijk As­scher en ook de groe­ne bood­schap van Kla­ver blijft het goed doen.

‘Ik ken hem niet goed, maar ik heb al met ’m te ma­ken ge­had en dat be­viel goed. ’

Pre­mier Mark Rut­te

‘Je hebt af­ge­lo­pen jaar la­ten zien dat je je man­ne­tje staat, dat je moei­lij­ke dos­siers aan­kan.’

Alexan­der Pechtold

De D66-frac­tie heeft una­niem be­slo­ten dat Jet­ten hun nieu­we voor­zit­ter wordt. In plaats van kroon­ju­we­len lijkt D66 nu voor een kroon­prins te heb­ben ge­ko­zen. Ver­overt hij ook de har­ten van de kie­zer? Wie weet, al zal hij dan eerst van zijn Ro­bot Jet­ten-ima­go moe­ten af­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.