Zom­bies zijn niet om te la­chen

Re­gis­seur Greg Ni­co­te­ro ver­telt over een nieuw sei­zoen van The Wal­king Dead, de evo­lu­tie van zijn zom­bies en het ver­lies van col­le­ga Scott Wil­son.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JU­LIA ON­CLIN j.on­clin@tmg.nl

IJ­zing­wek­ken­de ogen waar­in niets an­ders schuil­gaat dan de dood, de geur van rot­tend vlees en tan­den die al­les wat leeft ver­scheu­ren. De Wal­kers (de zom­bies in de se­rie, red.) zijn te­rug en an­ders dan ooit te­vo­ren in het nieu­we sei­zoen van

The Wal­king Dead. Gis­ter­avond was de eer­ste af­le­ve­ring van het ne­gen­de sei­zoen voor het eerst in Ne­der­land te zien. Me­tro sprak met Greg Ni­co­te­ro, re­gis­seur en co-exe­cu­ti­ve-pro­du­cer van de hit­se­rie, over het nieu­we sei­zoen van The Wal­king Dead, de evo­lu­tie van zijn zom­bies en het ver­lies van zijn ge­lief­de col­le­ga Scott Wil­son.

Re­gie­ta­lent

„Ik houd er enorm van om ver­ha­len te ver­tel­len, dus dit is het bes­te wat me kon over­ko­men”, stelt Ni­co­te­ro. De in­mid­dels 55-ja­ri­ge spe­ci­al ma­ke-up ef­fects-spe­ci­a­list is nog al­tijd blij dat hij de kans greep om mee te wer­ken aan TWD (The Wal­king Dead). Op dat mo­ment was het vol­gens hem de se­rie iets nieuws en dacht hij ‘ik pro­beer het ge­woon’. In­mid­dels, acht jaar ver­der, werkt Ni­co­te­ro er nog al­tijd met veel ple­zier. „Tij­dens de op­na­mes van sei­zoen 1 viel het men­sen op dat ik re­gie­ta­lent heb. Van­af sei­zoen 2 mocht ik soms af­le­ve­rin­gen re­gis­se­ren. Nu, ne­gen sei­zoe­nen ver­der, ben ik naast spe­ci­al ma­ke-up ef­fects-su­per­vi­sor en re­gis­seur ook co-exe­cu­ti­ve-pro­du­cer.”

Zom­bie-ont­wik­ke­ling

Ni­co­te­ro is niet de eni­ge die zich in de loop van de se­rie steeds ver­der ont­wik­keld heeft. Ook zijn be­faam­de Wal­kers zijn niet meer wat ze in het eer­ste sei­zoen wa­ren. De zom­bies zijn in de loop der tijd ou­der en rim­pe­li­ger ge­wor­den. Ook maakt een aan­tal nieu­we zom­bies hun op­wach­ting. „Om de Wal­kers vi­su­eel in­te­res­sant te hou­den, heb­ben we een aan­tal nieu­we zom­bies ge­maakt. Zo zijn er in sei­zoen 9 een zom­bie zon­der neus en een zom­bie waar­bij er al­le­maal spin­nen uit zijn hoofd ko­men.”

De Wal­kers moe­ten niet al­leen vi­su­eel in­te­res­sant zijn. „Het is be­lang­rijk dat de zom­bies een re­ë­le drei­ging blij­ven. Door de sei­zoe­nen heen zijn de per­so­na­ges steeds be­ter ge­wor­den in het vech­ten te­gen en het do­den van Wal­kers. Je moet het de per­so­na­ges niet te mak­ke­lijk ma­ken.” Het frus­treert Ni­co­te­ro dat er soms stuk­jes in het script zijn waar zijn zom­bies eer­der als ko­misch dan als gevaarlijk ge­ty­peerd wor­den. De­ze stuk­jes script schrapt hij met­een. „Mijn zom­bies zijn niet ko­misch. Ze moe­ten gevaarlijk zijn. Een mon­ster zon­der tan­den is geen mon­ster.”

Vriend­schap

Er zijn in ne­gen sei­zoe­nen dan ook heel wat per­so­na­ges ver­slon­den of ge­dood. Vol­gens Ni­co­te­ro is de vriend­schap tus­sen de ac­teurs ech­ter blij­vend, of je per­so­na­ge nog leeft of niet. Ook stelt hij dat ‘het bij­zon­der is om per­so­na­ges, die in de se­rie over­le­den zijn, te­rug te la­ten ko­men als eer­be­toon’. Op de­ze ma­nier zien ac­teurs die lang heb­ben sa­men­ge­werkt el­kaar weer.

Een triest mo­ment dat de ac­teurs de af­ge­lo­pen week bij el­kaar bracht, was de dood van ac­teur Scott Wil­son. De ac­teur over­leed 6 ok­to­ber op 76-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van leu­ke­mie. In TWD speel­de Wil­son van sei­zoen 2 tot en met 4 de rol van Hers­hel Gr­ee­ne. De ac­teur zal als het goed is nog te zien zijn in het ne­gen­de sei­zoen van de se­rie. Hij is een van de drie per­so­na­ges die te­rug­keert om het ver­trek van een an­der per­so­na­ge, Rick Gri­mes (And­rew Lin­coln), in te lei­den. „Scott was een ge­wel­di­ge man en ac­teur. Ik ga hem enorm mis­sen”, ver­telt Ni­co­te­ro. „Het is moei­lijk om zo clo­se met ie­mand te zijn en die per­soon te ver­lie­zen. Ik ben enorm dank­baar dat ik er voor hem heb kun­nen zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.