A7-blok­keer­der: Er was geen lei­der

Metro Holland (Holland) - - News -

De 34 Frie­zen die ver­dacht wor­den van het blok­ke­ren van de A7 op de dag van de sin­ter­klaas­in­tocht, had­den geen lei­der. „Het wa­ren al­le­maal in­di­vi­du­en met het­zelf­de doel.”, zei een ver­dach­te uit Oent­sjerk. Een deel­ne­mer uit Drie­zum ver­klaar­de even­eens dat hij al­leen han­del­de. De man uit Oent­sjerk heeft vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) juist een voor­trek­kers­rol ver­vuld. Hij deed dit na­dat de vrouw die ver­dacht wordt van op­rui­ing, van de po­li­tie moest stop­pen met een Fa­ce­book­pa­gi­na over de blok­ka­de. Zo riep de man na de ac­tie een What­sApp-groep voor de deel­ne­mers in het le­ven. Ook reed hij voor­op in de groep au­to’s. De man ont­kent dat hij be­gon met rem­men. Dit tot frus­tra­tie van het OM, dat naar ei­gen zeg­gen moet blij­ven gis­sen naar wie er rem­de. Ook an­de­re ver­dach­ten heb­ben nog niet die ver­ant­woor­de­lijk­heid ge­no­men. De mees­ten be­na­druk­ken dat ze toe­val­lig tus­sen de blok­keer­ders wa­ren ge­ko­men of al­leen uit nieuws­gie­rig­heid kwa­men, als ramp­toe­rist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.