Post van de over­heid voort­aan op mo­biel

Metro Holland (Holland) - - News -

Wie wil, kan post van de over­heid voort­aan op zijn mo­bie­le te­le­foon ont­van­gen. Een app biedt toe­gang tot de zo­ge­he­ten Be­rich­ten­box, waar­door ge­brui­kers hun be­rich­ten ge­mak­ke­lij­ker kun­nen le­zen en die ook min­der snel over het hoofd zien. De nieu­we app, ge­schikt voor iOS (Ap­ple) en An­droid, geeft een sein­tje als er post is. De ge­brui­ker kan dan met een pin­co­de in­log­gen en zijn be­rich­ten le­zen, zon­der dat hij naar MijnO­ver­heid hoeft te gaan. De app kan be­rich­ten ook door­stu­ren naar je mail. In de toe­komst kun­nen ge­brui­kers er­voor kie­zen dat post van an­de­re over­heids­or­ga­ni­sa­ties ook via de app ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.