Wer­ken in de IT is ver­schrik­ke­lijk saai. Toch?

Fi­re­walls, disas­ter re­co­ve­ry; het zijn woor­den waar­van Mar­jan van Ap­pel­doorn (27) nooit had ge­dacht dat ze uit haar mond zou­den vloei­en. Voor ze bij Cal­co aan­klop­te, wist ze vrij­wel niets van de IT. Nog geen jaar la­ter werkt ze als IT-pro­ject­lei­der bij Ah

Metro Holland (Holland) - - News - ILJA POST

Voor Mar­jan zich er­in ging ver­die­pen, had ook zij zo haar voor­oor­de­len over de IT. Dat het ver­schrik­ke­lijk saai zou zijn bij­voor­beeld. Een we­reld vol tech­neu­ten die niets lie­ver doen dan de he­le dag in­ge­wik­kel­de co­des schrij­ven. Dat haar vriend ook in de IT werkt, droeg eer­der aan dat beeld bij, dan dat het dit af­zwak­te. „Wan­neer ik soms op zijn scherm zag waar­mee hij be­zig was, zag dat er nou niet be­paald span­nend uit.”

Het één en an­der ging meer voor haar le­ven toen het ac­coun­tants­kan­toor waar zij werk­te het boek­hou­den ging au­to­ma­ti­se­ren. „Dit was iets waar ik ge­pas­si­o­neerd over was en waar de IT het da­ge­lijks werk echt veel ef­fi­ci­ën­ter kon ma­ken. Als ge­brui­ker vond ik het leuk om mee te den­ken over wel­ke mo­ge­lijk­he­den er nog meer in een ap­pli­ca­tie zou­den moe­ten zit­ten. Maar ik werd ook nieuws­gie­rig naar de ont­wik­kel­kant er­van. Hier­door ben ik ge­sprek­ken aan­ge­gaan met men­sen die al in de IT wer­ken en heb ik zelf mijn re­search ge­daan naar de ver­schil­len­de rol­len die er zijn en of die bij mij zou­den pas­sen. Zo kwam ik bij uit­ein­de­lijk bij Cal­co te­recht.”

Waar­om die plot­se­lin­ge car­ri­è­res­witch? „Om­dat ik na ze­ven jaar wer­ken en le­ren er niet van over­tuigd was dat ik ge­luk­kig zou wor­den van de vol­gen­de stap in de ac­coun­tan­cy. Dat ik het au­to­ma­ti­se­ren van boek­houd­pro­ces­sen uit­ein­de­lijk een van de leuk­ste din­gen van mijn werk vond, maak­te dat de IT steeds meer mijn aan­dacht trok. Ge­com­bi­neerd met het feit dat mijn vriend ja­ren ge­le­den via Cal­co zijn car­ri­è­re in de IT be­gon, maak­te dat ook ik be­sloot de gok te wa­gen.”

Het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces ver­liep ge­luk­kig ge­smeerd en bin­nen no ti­me was daar het con­trac­taan­bod. Wat ook pret­tig was: Mar­jan bleef ge­woon een sa­la­ris hou­den en zou niet als­nog voor vier jaar de stu­die­ban­ken in hoe­ven, met een ho­ge­re stu­die­schuld als ge­volg. Op 1 ja­nu­a­ri 2018 be­gon zij vol en­thou­si­as­me aan het trai­nees­hip als Mas­ter­class Pro­fes­si­o­nal.

Span­nend was dat wel, er­kent ze. „Op het mo­ment dat je bij Cal­co start, weet je nog niet bij welk be­drijf en in wel­ke func­tie je te­recht gaat ko­men. Naast een crash cour­se die je de be­gin­se­len van de IT bij­brengt, zijn de eer­ste twee maan­den bij Cal­co voor­al een zoek­tocht naar wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Op die ma­nier pro­be­ren ze jouw unie­ke ta­len­ten te kop­pe­len aan een func­tie die het bes­te bij je past.”

In Mar­jans ge­val werd dat een func­tie als IT-pro­ject­ma­na­ger bij Ahold Del­hai­ze. Mar­jan houdt zich on­der meer be­zig met de fy­sie­ke ma­chi­nes die ach­ter je bo­nus­kaart draai­en. „De da­ta op die kaart moet er­gens wor­den op­ge­sla­gen, in een da­ta­cen­tra of in de cloud.

Als je voor je pro­ject wij­zi­gin­gen moet door­voe­ren in de fy­sie­ke in­fra­struc­tuur, draait al­les om de de­tails. Een klei­ne denk­fout in het ont­werp­pro­ces kan er­toe lei­den dat je op­los­sing niet suc­ces­vol ge­test wordt.”

„Je moet je voor­stel­len dat je, vaak mid­den in de nacht om­dat de win­kels er geen last van mo­gen on­der­vin­den, on­der­houd of ver­an­de­rin­gen uit­voert”, ver­volgt ze. „Dat is on­wijs span­nend. Lukt je test niet, dan ga je met z’n al­len kij­ken of je kunt ach­ter­ha­len waar­door dat komt. Soms ko­men er dan in­eens za­ken bo­ven drij­ven waar­aan nie­mand had ge­dacht en is het maar de vraag of je die nog op tijd op­ge­lost krijgt of dat je al­les moet te­rug­draai­en. De vreug­de is al­tijd groot als uit­ein­de­lijk de op­los­sing écht werkt en de vol­gen­de dag al­les in de win­kel werkt zo­als het zou moe­ten wer­ken.”

Het mooi­ste aan haar baan vindt Mar­jan dat haar werk­zaam­he­den di­rect in­vloed heb­ben op de win­kel waar ze zelf ook al ja­ren bood­schap­pen doet. „Als klant sta je hele­maal niet stil bij de tech­niek ach­ter je bo­nus­kaart, zelf­scan­ner of de di­gi­ta­le prijs­kaart­jes in de win­kel. Het is heel gaaf om de we­reld daar­ach­ter te le­ren ken­nen, juist om­dat je de con­text zo goed kunt be­grij­pen. Wan­neer je dat door­hebt, is de ITwe­reld in­eens hele­maal niet zo ab­stract meer, maar juist su­per con­creet en ver­re van saai.”

VINCENT VAN DORDRECHT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.