WAT IS DE CAL­CO MAS­TER­CLASS?

Metro Holland (Holland) - - News -

De Cal­co Mas­ter­Class is een twee­ja­rig IT-trai­nees­hip dat be­staat uit twee maan­den op­lei­ding en een op­dracht van 22 maan­den bij een van on­ze op­dracht­ge­vers. Denk aan top­be­drij­ven als Schip­hol, Na­ti­o­na­le Ne­der­lan­den, Ahold en Pos­tNL. Tij­dens de op­lei­ding ga je zelf een ap­pli­ca­tie ont­wik­ke­len, doe je ken­nis op over to­pics als Scrum, Agi­le en de Cloud én be­haal je ver­schil­len­de IT-cer­ti­fi­ca­ten.

Daar­na ga je je spe­ci­a­li­se­ren in een rich­ting die bij jou past. Dit kan een tech­ni­sche rich­ting zijn die jou voor­be­reidt op een rol als bij­voor­beeld De­vOps En­gi­neer of Da­ta Scien­tist. Maar je kunt ook de bu­si­nes­skant op gaan, in rol­len als Chan­ge Ma­na­ger, In­no­va­ti­on Spe­ci­a­list en Ju­ni­or Pro­ject Ma­na­ger.

Jouw per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling staat ge­du­ren­de het he­le trai­nees­hip cen­traal. Ook tij­dens je in­zet bij de op­dracht­ge­ver bie­den we je vol­op coa­ching en stel­len we sa­men een per­soon­lijk ont­wik­kel­plan op, zo­dat jij zo­veel mo­ge­lijk uit je trai­nees­hip kunt ha­len.

Ben jij en­thou­si­ast ge­wor­den? Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.wer­ken­bij­cal­co.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.