K-Pop wordt steeds po­pu­lair­der

Een kwart eeuw na de op­komst van K-pop in Zuid-Ko­rea ma­ni­fes­teert het mu­ziek­gen­re zich op on­ge­ken­de wij­ze in Eu­ro­pa met de door­braak van BTS. „Je kunt het ver­ge­lij­ken met The Be­at­les”, meent een ken­ner. „Het is iets nieuws, net zo­als rock vroe­ger.”

Metro Holland (Holland) - - News - PIERRE OITMANN

Azi­a­ti­sche mu­ziek heeft nooit echt voet aan de grond ge­kre­gen bij een wes­ters pu­bliek, in te­gen­stel­ling tot be­paal­de Afri­kaan­se, La­tijnsA­me­ri­kaan­se of Ca­ri­bi­sche mu­ziek­stij­len. Er wa­ren hoog­uit in­ci­den­te­le hits als ‘Anak’ van de Fi­lip­pijn­se ar­tiest Fred­die Aguilar, ‘Ue O Mui­te Arukō’ van de Ja­pan­se zan­ger Kyū Sa­kamo­to (be­ter be­kend on­der de po­li­tiek in­cor­rec­te ti­tel ‘Su­kiy­a­ki’) en ‘Mun­di­an To Bach Ke’ van Pan­ja­bi MC, een Brit van In­di­a­se af­komst. ‘Gang­nam Sty­le’ van Psy was in 2012 de eerste Ko­re­aan­se we­reld­hit, al stond de mei­den­groep Won­der Girls twee jaar eer­der al in de Ame­ri­kaan­se hit­lijst ge­no­teerd met ‘No­bo­dy’. De ex­plo­sie­ve groei van K-pop bui­ten de ei­gen lands­gren­zen start rond de eeuw­wis­se­ling, wan­neer boy­band H.O.T. en zan­ge­res BoA gro­te ster­ren wor­den in buur­lan­den Ja­pan en Chi­na.

K-pop is niet één gen­re, maar eer­der een ver­za­mel­naam voor meer­de­re stij­len, net zo­als je Doe Maar, De Dijk en Bløf tot ne­der­pop zou kun­nen scha­ren. BTS is op dit mo­ment de meest ge­lief­de K-pop­act. Het con­cert dat de jon­gens­groep op 13 ok­to­ber in de Zig­go Do­me geeft, was in een zucht uit­ver­kocht. De po­pu­la­ri­teit van BTS is zó groot dat er op 2 ok­to­ber een boek ver­sche­nen is bij Uit­ge­ve­rij Q, ge­ti­teld BTS: Het Ver­haal Van Bang­tan. Uit­ge­ver Bart Wes­sels ken­de de groep niet voor hij het ma­nu­script aan­ge­bo­den kreeg, maar was on­der de in­druk van de pres­ta­ties van BTS. „Na wat rond­vra­gen, bleek mijn ei­gen nicht­je van twaalf ook een groot fan. Hier ge­beurt wel iets, dacht ik. Het is voor K-pop al­tijd moei­lijk ge­weest om we­reld­wijd te sco­ren. En nu ge­beurt dat met BTS op een on­ge­ken­de schaal.”

Enor­me hy­pe

Pla­ten­zaak Fa­me, in de kel­der van de Me­dia Markt vlak bij Am­ster­dam Cen­traal, or­ga­ni­seer­de be­gin sep­tem­ber een mee­ting voor Kpop-fans. „We had­den in één dag een om­zet ge­draaid van bij­na drie we­ken”, ver­telt Jeroen de Rui­ter, ver­ant­woor­de­lijk voor de in­koop bij Fa­me. „Er stond een rij tot bui­ten!” Hij heeft zes me­ter win­kel­ruim­te in­ge­richt voor K-pop. „Het is één van de groot­ste hy­pes die ik ooit mee­ge­maakt heb in de 28 jaar dat ik dit werk doe. Vroe­ger ver­kocht je van een nieu­we U2 dui­zend cd’s in twee da­gen, maar dat wa­ren de hoog­tij­da­gen van de cd’s. Met Bue­na Vis­ta So­ci­al Club eind ja­ren 90 idem. Sinds­dien heb ik dat nooit meer mee­ge­maakt.” Vol­gens De Rui­ter lie­gen ver­koop­cij­fers er niet om. „K-pop be­slaat ze­ven­tien pro­cent van on­ze mu­ziek­om­zet. Bij pop/rock is dat 40 tot 45 pro­cent. K-pop zit qua ver­koop op het ni­veau van ou­de soul, waar­van we ook veel heb­ben.”

Ove­ri­gens zijn dat en­kel ge­ïm­por­teer­de cd’s die ver­der niet of am­per in Ne­der­land ver­kocht wor­den. „De dis­tri­bu­tie is het groot­ste pro­bleem”, zegt De Rui­ter over de lang­za­me op­komst van K-pop in Eu­ro­pa. „Sinds 1999 ben ik al be­zig om K-pop te krij­gen, maar het wordt niet ge­ëx­por­teerd.” Ken­ner Na­tas­ja van Knip­pen­berg (26) is al tien jaar lief­heb­ber van

K-pop, sinds ze de vi­deo­clip ‘Bal­loons’ van DBSK zag. Zij be­stelt haar cd’s on­li­ne, vaak recht­streeks uit Azië. „Het is ver­schrik­ke­lijk duur”, zegt ze la­chend. „Je wil toch die cd’s heb­ben, al is het al­leen van­we­ge het fo­to­boek­je of om­dat er drie ver­schil­len­de ver­sies van zijn. Soms ver­ko­pen ze het­zelf­de al­bum nog een keer met nieu­we fo­to’s of een ka­len­der.”

Man­nen met eye­li­ner

Naast mar­ke­ting­des­kun­di­ge voor de Ko­re­aan­se elek­tro­ni­ca­gi­gant Sams­ung is Van Knip­pen­berg me­de­op­rich­ter van Stich­ting Pro­mo­tie Ko­re­aan­se Cul­tuur, dat jaar­lijks het eve­ne­ment Hal­lyu­con or­ga­ni­seert. Ze raak­te door mid­del van de mu­ziek ge­fas­ci­neerd door de Ko­re­aan­se cul­tuur. Niet ie­der­een be­grijpt haar voor­lief­de voor K-pop en BTS is vaak het mik­punt van spot. „Men­sen vin­den het raar. Ik hoor soms de meest idi­o­te op­mer­kin­gen. Mee­stal: ‘Wie zijn die ho­mo’s?’” Vol­gens haar spreekt de K-pop-li­fe­sty­le juist zo­veel jon­ge vrou­wen aan om­dat de­ze wars is van sek­sis­me en ma­cho­ge­drag. „De ma­nier waar­op wij naar man­nen kij­ken in het wes­ten is heel be­perkt: bre­de schou­ders en veel borst­haar. Dat hoeft niet! Je kunt ook man­ne­lijk zijn met eye­li­ner.”

De Rui­ter ver­moedt dat K-pop geen kort­ston­di­ge ra­ge is, maar een fe­no­meen dat zijn ech­te door­braak nog moet mee­ma­ken. „Ik heb het idee dat we pas aan het be­gin staan. Best wel heel erg in het be­gin, als ik zie hoe de vraag en om­zet zich ont­wik­ke­len. El­ke week wor­den er weer meer K-pop­cd’s ver­kocht dan de week er­voor. Ik denk dat Ne­der­land bij de show van BTS in de Zig­go Do­me pas écht wak­ker ge­schud wordt.” Van Knip­pen­berg vreest dat het lan­ger zal du­ren. „De ech­te door­braak pas komt als wes­ter­se men­sen zien dat Azi­a­ten óók cool kun­nen zijn. Er heerst nu een soort van af­keer, ge­voed door het ste­reo­ty­pe dat Azi­a­ten niet hip en hap­pe­ning zijn.”

Hal­lyu­con wordt ge­hou­den op 27 ok­to­ber in het Evo­lu­on in Eind­ho­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.