Zijn wie je wil zijn, door Bar­bie

Van­daag is het We­reld­meis­jes­dag: een dag met als bood­schap dat elk meis­je moet kun­nen dro­men en haar am­bi­ties na­ja­gen.

Metro Holland (Holland) - - News - LAURA VAN HORIK nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

We­reld­meis­jes­dag sluit aan bij de You Can Be Any­thing-cam­pag­ne van Bar­bie, met als doel dat meis­jes al­les kun­nen zijn en wor­den wat ze wil­len. „Bar­bie laat een kind haar fan­ta­sie ge­brui­ken en cre­ëert de eerste dro­men en am­bi­ties”, zegt za­ken­vrouw en Bar­bie-fan Ol­cay Gul­sen.

We­reld­wijd ge­lo­ven nog lang niet al­le meis­jes er­in dat ze on­ein­dig veel mo­ge­lijk­he­den heb­ben. Dat ze vol­op kan­sen heb­ben, net zo­veel als an­de­ren. Over de he­le we­reld wor­den er nog steeds meis­jes be­han­deld op een ma­nier waar­door ze hun dro­men ver­lie­zen. Bar­bie vraagt met de cam­pag­ne dan ook aan­dacht voor het wél kun­nen na­stre­ven van die dro­men. Ie­der meis­je heeft dro­men en ie­der meis­je moet de­ze kun­nen waar­ma­ken. Moe­ders heb­ben hier­bij een be­lang­rijk aan­deel. Zij spe­len een gro­te rol in hoe hun doch­ter zich ont­wik­kelt en wel­ke keu­zes ze maakt. Niet voor niets richt Bar­bie zich met de cam­pag­ne dan ook op moe­ders in Ne­der­land. En niet al­leen moe­ders, maar ook an­der vrou­wen met ver­schil­len­de be­roe­pen en stij­len moe­ten een voor­beeld kun­nen zijn voor meis­jes.

Voor­beeld­func­tie

Bar­bie laat al ja­ren op ver­schil­len­de ma­nie­ren zien dat ie­der­een er mag zijn, op wel­ke ma­nier dan ook. Door mid­del van cam­pag­nes over rol­mo­del­len, maar bij­voor­beeld ook door het cre­ë­ren van Bar­bie­pop­pen in ver­schil­len­de ma­ten, met di­ver­se huids­kleu­ren en een ei­gen be­roep en stijl. Meis­jes hoe­ven niet maar één ide­aal na te stre­ven. „Bar­bie doet niet aan stig­ma. Dat maakt het voor mij zo leuk. Nie­mand wordt uit­ge­slo­ten en al­le vor­men, ma­ten en kleu­ren zijn wel­kom. Je mag zijn wie je bent”, zegt Ol­cay. Kin­de­ren le­ren op de­ze ma­nier dat een ide­aal­beeld niet be­staat en dat ze al­les kun­nen wor­den. Toch is dat zo mak­ke­lijk nog niet, want niet al­le­maal kun­nen ze het be­roep kie­zen waar ze van dro­men. Maar niets is on­mo­ge­lijk, vindt Ol­cay. „In wel­ke si­tu­a­tie je ook zit: het lukt, als je maar hard ge­noeg werkt. Ik denk dat ik daar een goed voor­beeld van ben.”

Naast de­ze pop­pen lan­ceer­de Bar­bie drie jaar te­rug al de zo­ge­naam­de ‘She­ro’-pop­pen: pop­pen in het even­beeld van vrou­we­lij­ke in­spi­ra­tors die de weg vrij­ma­ken voor de vol­gen­de ge­ne­ra­tie. Po­si­tie­ve, in­spi­ra­tie­vol­le vrou­wen als plus­si­ze mo­del Ash­ley Gra­ham en Olym­pisch scherm­ster Ib­ti­haj Mu­ham­mad, die als eerste Ame­ri­kaan­se een Olym­pi­sche me­dail­le won in hij­ab. Ol­cay: „Ik weet nog dat ik Bar­bie als jong meis­je echt als voor­beeld zag. Een ster­ke, sexy po­wer­vrouw die ook nog eens rond­rijdt in een stoe­re au­to. Als kind leer je daar­door je fan­ta­sie en cre­a­ti­vi­teit ge­brui­ken. Ik bouw­de vroe­ger al­tijd een heel ver­haal uit met vrien­din­nen rond­om mijn pop­pen. Bar­bie heeft echt een voor­beeld­func­tie.”

Zelf­ver­trou­wen en ver­beel­ding

En Bar­bie­pop­pen heb­ben meer in­vloed. Als een meis­je met de pop­pen speelt, kan het bij­dra- gen aan zelf­ver­trou­wen en de ver­beel­dings­kracht. Van­daar dat Bar­bie de na­druk met de­ze cam­pag­ne legt op moe­ders. Moe­ders moe­ten hun doch­ters la­ten in­zien dat dro­men niet al­leen bij dro­men hoeft te blij­ven en dat zij hun doch­ter daar als moe­der in kun­nen aan­moe­di­gen en dat zet­je in de goe­de rich­ting ge­ven. Ook Ol­cay deelt de­ze me­ning. „Ik denk dat moe­ders hier­bij heel be­lang­rijk zijn. Vo­rig jaar was ik aan­we­zig bij een bij­een­komst van Bar­bie en ik zag hoe goed sa­men spe­len al­leen al kan zijn voor de band tus­sen moe­der en doch­ter. De bood­schap van de cam­pag­ne lijkt be­kend, maar tóch moet ie­der­een we­ten dat al­les mo­ge­lijk is en daad­wer­ke­lijk het ver­trou­wen krij­gen dat het kan.”

Op Me­tro­nieuws.nl vind je een vi­deo over de cam­pag­ne.

TERI WE­BER | MATTEL

Ie­der meis­je heeft dro­men en ie­der meis­je moet de­ze kun­nen waar­ma­ken, vindt Bar­bie.

Ol­cay Gul­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.