HARDERWIJK: IDE­AAL VOOR DE BOURGONDIËR

Metro Holland (Holland) - - News -

Hij is er ge­bo­ren, ge­to­gen en weet nu al dat hij ook nooit meer weg­gaat: De 31-ja­ri­ge Mar­tijn Peij­nen­burg is ver­knocht aan Harderwijk, de stad in de pro­vin­cie Gel­der­land die de mees­ten mis­schien ken­nen van het Dol­fi­na­ri­um. Maar dat is vol­gens Peij­nen­burg al lang niet meer het boeg­beeld van zijn stad.

Wat wel? Nou, lek­ker eten en drin­ken, bij­voor­beeld. „De ho­re­ca is hier echt fan­tas­tisch. On­ze bin­nen­stad telt meer­de­re be­kroon­de eet­ge­le­gen­he­den, waar­on­der twee res­tau­rants met Mi­che­l­in­ster­ren op loop­af­stand van el­kaar. Maar het is niet zo dat je al­leen maar duur kunt eten, er zijn ge­noeg ge­zel­li­ge klei­ne eet­tent­jes.”

Peij­nen­burg kijkt nog el­ke dag zijn ogen uit als hij door de his­to­ri­sche bin­nen­stad loopt. Harderwijk is een Han­ze­stad en heeft daar­door, net als bij­voor­beeld Zwol­le en Arn­hem, een rij­ke ge­schie­de­nis.

Maar er is lang niet al­leen ‘ou­de meuk’. Toe­ris­ten kun­nen bij­voor­beeld strui­nen over de net aan­ge­leg­de bou­le­vard, waar ter­ras­jes uit­zicht bie­den op de nieu­we bin­nen­ha­ven.

En er is meer nieuw in Harderwijk, zo­als het dit jaar ge­o­pen­de Ma­ri­us van Dok­kum mu­se­um, naar aan­lei­ding van een zeer suc­ces­vol­le ten­toon­stel­ling van de kunst­schil­der,in 2015. Een mu­se­um dat Peij­nen­burg, van­we­ge de toe­gan­ke­lij­ke en soms maat­schap­pij­kri­ti­sche kunst, ook aan leef­tijds­ge­no­ten zou aan­ra­den. „Wat het ook bij­zon­der maakt is dat het mu­se­um ge­wijd is aan een nog le­ven­de kunst­schil­der.”

Met de Ve­lu­we, de zand­ver­stui­ving en mo­ge­lijk­he­den tot wa­ter­re­cre­a­tie op fiets­af­stand, ziet Peij­en­burg zijn woon­plaats als een ide­a­le plek voor toe­ris­ten die ver­rast wil­len wor­den door de bij­zon­de­re com­bi­na­tie van stad en na­tuur. En wie denkt dat Harderwijk mis­schien wat sla­pe­rig is, heeft het mis.

„Er wo­nen hier juist veel jon­ge­ren. Steeds va­ker zie ik dat ze be­wust de keu­ze ma­ken om te­rug te ke­ren na hun stu­die of zelfs he­le­maal niet te ver­hui­zen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.