’T GOOI: VAN HIS­TO­RI­SCHE VESTING TOT FOODHAL

Metro Holland (Holland) - - News -

‘Kom voor­al naar ’t Gooi!’ De 31-ja­ri­ge Chantal Schram breekt graag een lans voor de re­gio waar ze van­daan komt, en na een pe­ri­o­de in Am­ster­dam ook weer naar is te­rug­ge­keerd.

„Ik mis­te de na­tuur. Niet ie­der­een weet hoe mooi het hier is. Je kunt uren wan­de­len door het Goois Na­tuur­re­ser­vaat, dat echt ki­lo­me­ters be­slaat.”

Schram ziet al­leen maar mo­ge­lijk­he­den voor toe­ris­ten in haar woon­re­gio. „Er is hier ge­noeg en­ter­tain­ment. Hil­ver­sum heeft bij­voor­beeld net een nieuw stads­cen­trum ge­kre­gen. Het over­dek­te win­kel­cen­trum ziet er mo­dern en ge­likt uit, dat heeft iets weg van een Ame­ri­kaan­se ‘mall’. Ook is er een foodhal in het klein: MOUT. Een heel tof con­cept waar­in je ge­woon op het ter­ras kan zit­ten en je eten bij ver­schil­len­de stands kunt be­stel­len. Je hoeft dus niet te lo­pen, maar krijgt wel ver­schil­len­de soor­ten ge­rech­ten op je bord.”

Maar het is voor­al de com­bi­na­tie van cul­tuur en stad waar­door Schram denkt dat toe­ris­ten zich hier pri­ma kun­nen ver­ma­ken. „Naar­den is een ech­te ves­ting­stad. Dat kun je zelfs zien op Goog­le Maps, waar de ster­vorm van de stad nog zicht­baar is. En als je daar loopt, dan voelt het als­of je te­rug bent in de tijd. Daar kun je je ver­lie­zen in een his­to­risch en cul­tu­reel ver­haal.”

Zelf woont Schram in Bus­sum, maar de om­lig­gen­de ste­den be­zoekt ze vaak ge­noeg, van­we­ge de re­la­tief kor­te af­stan­den in ’t Gooi. Van­we­ge de cen­tra­le lig­ging zou het bo­ven­dien een goe­de uit­vals­ba­sis voor toe­ris­ten kun­nen zijn. Am­ster­dam en Utrecht lig­gen im­mers om de hoek.

Schram kan zich nog wel­eens er­ge­ren aan het beeld dat Nederlanders heb­ben van ’t Gooi. „Er wordt toch vaak ge­dacht dat hier al­leen maar rij­ke men­sen wo­nen of BN’ers. Mis­schien door tv-pro­gram­ma’s als Ech­te Gooi­sche Meis­jes en na­tuur­lijk is dat wel er­gens op ge­ba­seerd, maar het gaat maar om een klei­ne groep. Het gros van de in­wo­ners is he­le­maal niet zo. Het beeld dat men­sen van de­ze re­gio heb­ben is in ie­der ge­val niet mijn beeld.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.