Een open boek

Metro Holland (Holland) - - @metro - LI­ZA WERK­MAN

Er was eens, kort ge­le­den. Een plek hier heel dicht­bij. Waar het le­ven voor­bij raast. Ver­schil­len­de rei­zi­gers heb­ben zich ge­meld. De scho­lier be­las­tend als een mijn­wer­ker, met een zak vol dia­man­ten, waar hij de waar­de zelf niet van in­ziet. De stu­dent met een kop vol kan­sen, die hij een voor een op­slokt. De ou­de da­mes vol or­naat. Eén ver­tel­lend, twee knik­ke­bol­lend op de maat van het ja. De ide­a­list met schoe­nen van de tijd, die lang­za­mer­hand be­gin­nen te slij­ten. De za­ken­man met een lap­top vol le­vens­les­sen en zelf­ver­trou­wen, die lang­zaam be­gint te cras­hen, en hij be­gint te twij­fe­len; is de nieu­we­re ver­sie be­ter dan de mij­ne?

Ter­sluiks kij­ken ze el­kaar aan. De ogen van de scho­lier vol­gen die van de stu­dent, de stu­dent gluurt naar de ide­a­list, zo­als de ide­a­list af­keu­rend knikt naar de za­ken­man, die zuch­tend de ou­de da­mes ga­de­slaat. Is het al zo laat?

De hond van de ide­a­list blaft, de stu­dent kijkt ge­ïr­ri­teerd, stopt zijn oor­tjes in. De scho­lier zucht. De ou­de da­me gaat har­der pra­ten. De an­de­re knik­ken har­der mee. Zelfs de stu­dent lijkt het rit­me te heb­ben ge­von­den, mee­dei­nend op zijn mu­ziek. Al­leen de ide­a­list, volgt het rit­me niet. Droomt weg, ziet al­leen de rest van de reis in het ver­schiet.

Een vol­gend sta­ti­on, de ge­ë­man­ci­peer­de vrouw stapt in, kijkt ie­der­een aan. Haar rok ge­kreukt van de kin­der­hand­jes die zich er van­och­tend aan vast­ge­klampt heb­ben. Een haas­ti­ge blik in haar ogen. Ze zoekt een stoel uit naast de scho­lier, niet be­wust van de ge­schie­de­nis en toe­komst die ze ver­te­gen­woor­digt. De scho­lier zucht. Kijkt haar zo on­op­val­lend mo­ge­lijk van over zijn school­boek aan. Vraagt zich af: is zijn toe­komst van hem­zelf of van een an­der, en is het fout als ik ont­dek dat ik ver­an­der?

De za­ken­man ruimt zijn lap­top op, kijkt om zich heen. Ze­nuw­ach­tig, voelt zich zon­der zijn lap­top al­leen. De ou­de vrou­wen let­ten op, het eind­sta­ti­on komt in zicht. De stu­dent en de scho­lier rui­men hun boe­ken op, sta­ren naar el­kaar. De ide­a­list ziet het aan en glim­lacht.

Er was eens kort ge­le­den, een trein die voor­bij raast. Al­le rei­zi­gers wa­ren naar de eind­be­stem­ming op zoek; de be­te­re we­reld uit het sprook­jes­boek.

‘Al­leen de ide­a­list, volgt het rit­me niet. Droomt weg, ziet al­leen de rest van de reis in het ver­schiet.’

Li­za Werk­man

Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload je co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een fo­to op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl. Je ver­dient vijf­tig eu­ro als we jouw co­lumn in de krant plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.