‘In­eens zat hij aan mijn bor­sten, ik was in shock’

Metro Holland (Holland) - - News - JU­LIA ONCLIN j.onclin@tmg.nl

„Ik was ge­zel­lig met een jon­gen aan het pra­ten en dan­sen, heel nor­maal er was niks aan de hand. In­eens ging hij met zijn hand in mijn shirt en zat hij aan mijn bor­sten. Ik was zo in shock dat ik niet meer wist hoe ik moest re­a­ge­ren.” Aan het woord is Ali­cia Con­way (21), die tij­dens het uit­gaan re­gel­ma­tig met grijp­gra­ge man­nen­han­den te ma­ken heeft.

Om die trend te­gen te gaan, lan­ceer­de stich­ting Rut­gers de­ze week de cam­pag­ne ‘Ben je oké?’. Die cam­pag­ne heeft als doel on­ge­wenst sek­su­eel ge­drag tij­dens het uit­gaan be­spreek­baar te ma­ken. Als je denkt dat ie­mand te ma­ken heeft met on­ge­wenst sek­su­eel ge­drag, dan kun je aan die per­soon vra­gen ‘ben je oké?’. Zo kun­nen men­sen ho­pe­lijk ‘nee’ zeg­gen en snel­ler hulp krij­gen.

El­ke keer als Ali­cia met haar vrien­din­nen op stap ging ge­beur­de er wel iets. Een hand op haar kont, een man die te­gen haar aan ging dan­sen of ie­mand die haar pro­beer­de te zoe­nen. „Soms is het iets kleins en dan denk je ‘oké hij is waar­schijn­lijk dron­ken dit is te­gen­woor­dig nor­maal dus ik ga er maar niet op in’. Af en toe zijn het er­ge­re din­gen en dan wil je ge­woon weg.”

Al de­ze voor­val­len heb­ben zo hun weer­slag ge­had op Ali­cia’s uit­gaans­le­ven. „Ik heb een af­spraak met mijn vrien­din­nen ge­maakt. Als we gaan stap­pen, ver­lie­zen we el­kaar niet uit het oog. We hou­den el­kaar con­stant in de ga­ten. Mocht er iets ge­beu­ren wat on­ge­wenst is, dan hel­pen we el­kaar.”

De Ben je oké-cam­pag­ne kan in haar ogen wel echt een ver­schil ma­ken. „Als ie­mand naar je toe komt en vraagt ‘ben je oké?’ dan lijkt het me zo­veel mak­ke­lij­ker om ge­woon ‘nee’ te zeg­gen. Je krijgt het idee dat het men­sen in­te­res­seert en dat ze er iets aan wil­len doen”, stelt Ali­cia.

Be­ren­di­ne­ke Steen­ber­gen van het Ex­per­ti­se­cen­trum Weer­baar­heid ziet ook ze­ker het nut van de­ze cam­pag­ne. „Bij sek­su­eel ge­weld denk je bij­voor­beeld vaak dat het je ei­gen schuld is. Als ie­mand naar je toe komt en aan je vraagt of je oké bent dan voel je je niet meer al­leen.”

Daar­naast legt de cam­pag­ne vol­gens Steen­ber­gen goed uit wat om­stan­ders kun­nen doen. „Vaak zien men­sen din­gen en we­ten ze niet wat ze moe­ten doen. Nu leer je om­stan­ders dat ze op ie­mand af kun­nen stap­pen en met ie­mand kun­nen pra­ten. Een vraag als ‘ben je oké?’ is een ma­nier om ie­mand te la­ten we­ten dat je die per­soon ziet.”

‘Als we gaan stap­pen, ver­lie­zen we el­kaar niet uit het oog. We hou­den el­kaar con­stant in de ga­ten. ’

Ali­cia Con­way

COLOURBOX.COM

STICH­TING RUT­GERS VRAAGT DOOR MID­DEL VAN DE ’BEN JE OKÉ?’ CAM­PAG­NE AAN­DACHT VOOR ON­GE­WENST SEK­SU­EEL GE­DRAG TIJ­DENS HET UIT­GAAN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.