Hier zon­ne­stra­len, daar do­de­lijk weer

Metro Holland (Holland) - - News - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Veel men­sen die op het ge­bied van va­kan­ties niet aan het hoog­sei­zoen zijn ge­bon­den, ma­ken in de­ze pe­ri­o­de graag een reis naar Zuid-Eu­ro­pa. Nog even lek­ker van de zon ge­nie­ten in bij­voor­beeld Zuid-Frank­rijk, Span­je of Ita­lië. Maar juist in die ge­bie­den is het op som­mi­ge plek­ken nu nood­weer, ter­wijl we in Ne­der­land ge­nie­ten van een fraaie na­zo­mer.

Het Spaan­se va­kan­tie-ei­land Mal­lor­ca werd de­ze week zwaar ge­trof­fen door hef­ti­ge re­gen­bui­en, waar­door enor­me over­stro­min­gen ont­ston­den. Tien men­sen kwa­men daar­bij om het le­ven, on­der wie een Ne­der­land­se toe­ris­te. Ook op het Ita­li­aan­se Sar­di­nië is het raak. Ook daar zijn ri­vie­ren bui­ten hun oe­vers ge­tre­den. De ver­ha­len die het nieuws ha­len zijn ver­schrik­ke­lijk. Zo kwam een au­to­mo­bi­lis­te om het le­ven, toen ze door een over­stro­ming werd ver­rast. Ook haar man en kin­de­ren za­ten in de au­to, maar die kon­den wor­den ge­red.

Hoe kan het toch dat het weer daar voor dood en ver­derf zorgt, ter­wijl hier de herfst het nog al­tijd niet wint van de ’In­di­an sum­mer’? Ja, de af­stan­den zijn groot. Maar het con­trast is nu wel erg groot. Bo­ven­dien lijkt het nood­lot nu op veel meer plek­ken te­ge­lijk toe te slaan dan voor­heen.

„Dat heeft al­le­maal te ma­ken met het war­me zee­wa­ter in de Mid­del­land­se Zee”, zegt Mat­thijs van der Lin­den van Weer­on­li­ne. „Door de ho­ge tem­pe­ra­tuur van het wa­ter ont­staan er hef­ti­ge bui­en­sys­te­men. Ten wes­ten van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ligt een la­ge­druk­ge­bied en bo­ven Rus­land be­vindt zich een ho­ge­druk­ge­bied. Dan is er in Zuid-Eu­ro­pa wei­nig wind waar­door er in de Mid­del­land­se Zee nau­we­lijks stro­ming is. Dus blijft het wa­ter warm en is er een gro­te­re kans op ste­vi­ge bui­en.”

Het is een weer­fe­no­meen dat elk na­jaar plaats­vindt. Maar de af­ge­lo­pen ja­ren zijn de bui­en krach­ti­ger en dus ook fa­ta­ler ge­wor­den. Van der Lin­den: „Dat komt door de op­war­ming van de aar­de. In de toe­komst zal het weer daar­door nog hef­ti­ger wor­den. Ook in Ne­der­land heb­ben we daar al mee te ma­ken ge­had. Dit jaar kre­gen som­mi­ge de­len van ons land heel zwa­re bui­en voor hun kie­zen, waar­door over­last ont­stond. Ter­wijl op an­de­re plaat­sen het rus­tig zo­mer­weer bleef.”

Ook in Zuid-Eu­ro­pa is het nood­weer zeer lo­kaal. Als de vre­se­lij­ke beel­den van Mal­lor­ca op je beeld­scherm ver­schij­nen, denk je al snel dat het in heel Span­je raak is. „Maar in Bar­cel­o­na is het bij­voor­beeld prach­tig weer”, al­dus de me­te­o­ro­loog. Het ge­bied rond de Mid­del­land­se Zee zal nog lang te ma­ken krij­gen met het nood­weer, want voor­lo­pig koelt het wa­ter nau­we­lijks af. „Dat zal de rest van dit jaar het ge­val zijn. Pas in het voor­jaar is het zee­wa­ter echt he­le­maal af­ge­koeld.”

CATI CLADERA | EPA

HOE KAN HET DAT IN ZUID-EU­RO­PA DO­DEN VAL­LEN DOOR HET WEER EN NE­DER­LAND VAN ZON GE­NIET?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.