Ver­dach­ten A7-blok­ka­de ont­ken­nen

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

De recht­bank in Leeu­war­den heeft gis­te­ren de laat­ste van de 34 Frie­zen in het pro­ces over de A7-blok­ka­de ge­hoord. Nie­mand gaf toe als eerste te heb­ben ge­remd of lei­ding te heb­ben ge­ge­ven.

De Frie­zen hiel­den op de dag van de na­ti­o­na­le sin­ter­klaas­in­tocht vo­rig jaar het ver­keer te­gen op de A7 na­bij Jou­re. Daar­door kwa­men on­der meer drie bus­sen met an­ti-Zwar­te Piet­de­mon­stran­ten stil te staan. Zij wa­ren on­der­weg naar Dok­kum voor een be­to­ging tij­dens de in­tocht.

Op maan­dag, dins­dag en don­der­dag ver­sche­nen de ver­dach­ten in groep­jes voor de rech­ter. Vol­gens hen was het niet de be­doe­ling om de au­to’s stil te zet­ten. Het moest een lang­zaam­ac­tie zijn met als doel de de­mon­stran­ten te ver­tra­gen. Uit­ein­de­lijk ging de de­mon­stra­tie niet door. De Frie­zen zijn daar­om trots op hun ac­tie. Zij vrees­den on­ge­re­geld­he­den na eer­de­re uit de hand ge­lo­pen lan­de­lij­ke in­toch­ten. De ver­dach­ten zei­den dat ze voor­af niet wis­ten wat er op op de snel­weg ging ge­beu­ren, hoe­wel zij er­over spra­ken op Fa­ce­book en in een What­sAp­p­groep. Ze zei­den dat ze nieuws­gie­rig wa­ren en daar­om naar de A7 kwa­men. Per toe­val kwa­men zij op­ge­slo­ten te zit­ten in de groep blok­ke­ren­de au­to’s, be­weer­den ze een voor een. Bij de blok­ka­de is dwang ge­bruikt, stelt het Open­baar Mi­nis­te­rie. Vol­gens de ver­dach­ten was het juist ge­zel­lig. Wel be­ken­de een man dat hij zijn ont­blo­te ach­ter­werk had la­ten zien aan een bus.

Jen­ny D., die ver­dacht wordt van op­rui­ing, werd gis­te­ren be­vraagd. Zij had een Fa­ce­boo­ke­ve­ne­ment aan­ge­maakt waar­in werd op­ge­roe­pen tot een op­houd­ac­tie. „Ik snap­te niet dat de bur­ge­mees­ter toe­stond dat de de­mon­stran­ten met een me­ga­foon tus­sen de kin­de­ren moch­ten. De­ze groep is niet zo vreed­zaam als zij zegt.” „Dit was een van de meest be­ang­sti­gen­de mo­men­ten in mijn le­ven”, ver­wees ac­ti­vist Mit­chell Esa­jas naar de blok­ka­de. „Man­nen stap­ten met ge­bal­de vuis­ten uit hun au­to’s en storm­den op de bus af. We wa­ren bang dat ze ons in de bus wil­den aan­val­len.” Esa­jas he­kel­de het feit dat de vrouw die wordt ver­dacht van op­rui­ing door som­mi­ge me­dia als hel­din wordt neer­ge­zet. „Ze min­acht de de­mo­cra­ti­sche rechts­staat en is be­reid om an­de­ren tot een mis­drijf aan te zet­ten, al­leen maar om­dat de me­ning van an­de­ren, van ons, haar niet be­valt.”

Jer­ry Afriyie van Kick Out Zwar­te Piet zei te ho­pen dat de zaak zijn ver­trou­wen in de rechts­staat her­stelt. „Maar ze ko­men waar­schijn­lijk weg met een taak­straf, een geld­boe­te, een straf­je. Kan het dan toch zo zijn dat het wit­te ge­weld loont?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.