HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - @metro -

RAM 21/3-19/4

Jij denkt dat je van­daag een rus­tig dag­je hebt? Mooi van niet! Juist van­daag wil ie­der­een graag jouw me­ning en raad ho­ren. Geeft niets, je zult je trots en vol­daan voe­len aan het ein­de van de dag.

STIER 20/4-20/5

Jij zult zelf het ini­ti­a­tief moe­ten ne­men om je re­la­tie weer in har­mo­nisch vaar­wa­ter te bren­gen. Als je er moei­te voor doet is dat ze­ker mo­ge­lijk, maar de bal ligt wel dui­de­lijk bij jou.

TWEE­LING 21/5-20/6

Jij ver­zet je te­gen iets dat je niet meer kunt te­gen­hou­den. Het gaat ge­woon ge­beu­ren, dat weet je heel goed. Ver­spil jouw ener­gie niet aan ver­zet, be­reid je lie­ver voor op de nieu­we si­tu­a­tie.

KREEFT 21/6-22/7

Het is be­lang­rijk dat je van­daag laat zien wel­ke keu­ze je hebt ge­maakt. Blijf niet twee we­gen be­wan­de­len, maar maak een keu­ze. De dui­de­lijk­heid zal je weg aan­zien­lijk ver­een­vou­di­gen.

LEEUW 23/7-22/8

Jouw nieu­we stra­te­gie be­gint zijn vruch­ten af te wer­pen, let maar eens goed op. Mis­schien is het nog niet zo dui­de­lijk maar de ver­be­te­ring is er al wel. Een gun­sti­ge ont­wik­ke­ling die je moet door­zet­ten.

MAAGD 23/8-22/9

Pro­beer je in de com­mu­ni­ca­tie zo con­struc­tief mo­ge­lijk op te stel­len. Als jij an­de­ren met een po­si­tie­ve hou­ding te­ge­moet treedt, kan dat ve­le deu­ren ope­nen die an­ders ge­slo­ten blij­ven.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Ge­luk­ki­ge men­sen zijn meest­al vi­taal, maar dat kun jij ook om­draai­en. Zorg dus voor een ge­zond li­chaam, dan komt dat ge­luk van­zelf wel.

SCHOR­PI­OEN 23/10-21/11

Jij bent een beet­je ver­rast door re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen. Maar als je eer­lijk was ge­weest te­gen­over je­zelf had je de­ze ont­wik­ke­lin­gen kun­nen zien aan­ko­men.

BOOG­SCHUT­TER 22/11-21/12

Pro­beer in je re­la­tie meer re­ke­ning te hou­den met je part­ner. Hij/zij voelt zich de laat­ste tijd een beet­je ver­waar­loosd. Die aan­dacht van jou is echt reu­ze be­lang­rijk.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Van­daag heb jij al­leen maar ru­zie en dat ligt niet aan al die an­de­ren. Ga maar eens in een hoek­je zit­ten om de oor­zaak van je slech­te hu­meur te on­der­ken­nen. Dan kun je er iets aan doen.

WA­TER­MAN 20/1-19/2

Jij hebt al lan­ge tijd zor­gen en je bent er aan toe de­ze zor­gen te be­spre­ken. Al vind je slechts een luis­te­rend oor, het zal je goed doen. He­le­maal mooi is het als je met raad en daad wordt bij­ge­staan.

VIS­SEN 20/2-20/3

Plot­se­ling doen zich nieu­we kan­sen voor. Daar heb jij op ge­wacht. Je springt vol over­ga­ve op de nieu­we mo­ge­lijk­he­den en wilt het liefst al­les te­ge­lijk doen. Dat zal he­laas voor jou niet gaan.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.