Ont­spul­len met Den­nis Storm

Oud-pre­sen­ta­tor Den­nis Storm leeft vol­gens de prin­ci­pes van het mi­ni­ma­lis­me en legt uit hoe je met min­der spul­len kunt le­ven. Mis­schien een goed voor­ne­men voor het nieu­we jaar?

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - INGELISE DE VRIES nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

Storm is te­gen­woor­dig in­te­ri­eur­de­sig­ner maakt mi­ni­ma­lis­ti­sche ruim­tes sfeer­vol. Hij schreef een boek over ont­spul­len en leer­de in de af­ge­lo­pen tien jaar le­ven naar de mi­ni­ma­lis­ti­sche maat­sta­ven. Dat be­te­kent niet al­leen je huis gron­dig op­rui­men en ont­spul­len, ook de rest van je le­ven om­gooi­en hoort daar­bij. „Het be­gint met ont­spul­len, je huis en werk­om­ge­ving mi­ni­ma­lis­tisch in­rich­ten en je koop­ziek­te een halt toe­roe­pen. Im­ma­te­ri­eel ge­zien ga ik er nog steeds elk jaar op voor­uit”, ver­telt Storm.

Al­les weg­gooi­en wat je niet no­dig hebt

De eer­ste stap naar mi­ni­ma­lis­me is het ont­spul­len van je huis. Daar­over schreef Storm eer­der dit jaar het boek Weg Er­mee. „Ont­spul­len is heel sim­pel. Je doet al­les weg wat je niet no­dig hebt. Pas daar­na be­gint het mi­ni­ma­lis­me, niet meer al­les ko­pen wat los en vast zit. In het be­gin let je er­op, het is net een di­eet. Een di­eet werkt pas als het een ge­woon­te wordt. Zo gaat het ook met mi­ni­ma­lis­me. Het werkt als je je­zelf niet meer hoeft te ver­tel­len dat je niet naar de win­kel hoeft te ren­nen bij el­ke aan­bie­ding. Dan kun je ver­der.”

De vol­gen­de stap is im­ma­te­ri­eel ge­zien in­krim­pen. „In het be­gin moest ik me­zelf een halt toe­roe­pen als ik het te druk kreeg. Daar hoef ik nu niet meer op te let­ten. Het komt nooit voor dat ik te veel din­gen op een dag plan. Je richt je agen­da op een heel an­de­re ma­nier in. Je maakt ruim­te voor vrije tijd, voor je pas­sie, fa­mi­lie en vrien­den. Daar­na ko­men pas werk en de klo­te­klus­jes.”

Geen to do-lijst­jes meer

Maar werk is toch juist heel be­lang­rijk? „Het zit heel erg in ons sys­teem dat onze werk­uren wor­den be­paald door de baas en daar bou­wen we ons le­ven om­heen. Je krijgt al­leen vrij als je naar de tand­arts moet om­dat je hui­lend van de pijn aan je bu­reau zit, of voor een be­gra­fe­nis. Dat is gek, het is maar werk. Al­le be­lang­rij­ke din­gen, zo­als fa­mi­lie en vrien­den, daar ma­ken we een cha­o­tisch zooi­tje van. Ter­wijl zij juist heel be­lang­rijk zijn. Je moet ze in je agen­da net zo be­lang­rijk ma­ken als werk.” Dat geeft rust, zegt Storm. „Ik maak geen to do-lijst­jes meer. Din­gen die zo be­lang­rijk zijn dat ik ze moet doen, ont­houd ik wel. Als ik ze ver­geet, wa­ren ze blijk­baar niet be­lang­rijk ge­noeg.”

Als je leeft vol­gens de prin­ci­pes van het mi­ni­ma­lis­me, hoe is het dan om in een maat­schap­pij te le­ven waar­in we con­stant maar al­les ko­pen? „Daar zit ze­ker een ge­voe­lig­heid, al­leen niet zo­zeer bij me­zelf. Ik heb ab­so­luut niet de drang om heel veel te gaan ko­pen. Maar het doet me wel een beet­je pijn dat er zo mas­saal wordt in­ge­sla­gen. Ik vind het zo zon­de. Ik denk dat ons groot­ste pro­bleem op dit mo­ment is dat er een col­lec­tief doel ont­breekt. We ma­ken mas­saal sel­fies en to­nen de we­reld con­stant hoe goed we zijn en hoe­veel spul­len we ko­pen. Het col­lec­tie­ve doel zou veel lie­ver moe­ten zijn: la­ten we de voor­uit­gang niet stop­pen. Van­af nu de groe­ne weg in­slaan, de schou­ders er­on­der zet­ten. Ik ben heel po­si­tief in­ge­steld, het komt goed. Maar het is nog niet echt aan de hand.”

Met zijn po­si­tie­ve in­stel­ling geeft Storm ook graag een tip, zo­dat je zelf kunt be­gin­nen. „Waar mi­ni­ma­lis­me om draait, is dat we sa­men zui­ni­ger moe­ten zijn. We moe­ten goed zor­gen voor Moe­der Aar­de, dat is ons dier­baar­ste goed. Als je dat nog niet in­ziet, is het tijd voor de do­cu­men­tai­re Ter­ra. Een groot ver­schil tus­sen de­ze do­cu en do­cu­men­tai­res als Cow­spi­ra­cy, Earth­lings en an­de­re, is dat Ter­ra niet per se met cij­fers gooit. Het be­zorgt de kij­ker een be­paald ge­voel. Wat zijn we nu al­le­maal aan het doen, wat voor ef­fect heeft dat op de aar­de? Als je je dat re­a­li­seert en weet wat er gaan­de is, hoe snel het gaat... Dat is on­wijs hef­tig. Als we dat sa­men goed be­sef­fen, komt de rest van­zelf.”

FO­TO: STU­DIO NOVO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.