Stef Blok: ‘Iran zat ach­ter moor­den in Ne­der­land’

Iran zat waar­schijn­lijk ach­ter twee moor­den die in 2015 en 2017 op Ne­der­lands grond­ge­bied wer­den ge­pleegd.

Metro Holland (Holland) - - News -

Dat stelt het mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken, op ba­sis van in­for­ma­tie van de Ne­der­land­se en bui­ten­land­se in­lich­tin­gen­dien­sten. De moor­den zijn deels de re­den voor de sanc­ties die de Eu­ro­pe­se Unie dins­dag in­stel­de tegen twee Iraan­se per­so­nen en de Iraan­se mi­li­tai­re in­lich­tin­gen­dienst.

Moor­den

In 2015 en 2017 wer­den in res­pec­tie­ve­lijk Al­me­re en Den Haag twee Ira­ni­ërs ver­moord, te­gen­stan­ders van het re­gime in Te­he­ran. In­lich­tin­gen­dienst AIVD heeft „ster­ke aan­wij­zin­gen” dat Iran hier ach­ter zat, schrijft mi­nis­ter Stef Blok (Bui­ten­land­se Za­ken) aan de Twee­de Ka­mer. „Het ka­bi­net vindt dat der­ge­lij­ke vij­an­di­ge ac­ties de Ne­der­land­se soe­ve­rei­ni­teit op fla­gran­te wij­ze schen­den en on­aan­vaard­baar zijn.”

Het land uit

De li­qui­da­ties wa­ren ook de re­den dat in ju­ni 2018 twee di­plo­ma­ten van de Iraan­se am­bas­sa­de Ne­der­land wer­den uit­ge­zet, hoe­wel de re­den toen stil werd ge­hou­den. Ook de am­bas­sa­deur werd ont­bo­den. De twee per­so­nen tegen wie nu sanc­ties wor­den in­ge­steld, zijn me­de­wer­kers van de Iraan­se in­lich­tin­gen­dienst.

Ne­der­land was niet het eni­ge land dat doel­wit was van Iran. Vo­rig jaar wer­den in De­n­e­mar­ken en Frank­rijk aan­sla­gen ver­ij­deld.

Con­ti­nu alert

Vol­gens mi­nis­ter Kaj­sa Ol­long­ren (Bin­nen­land­se Za­ken), die over de Ne­der­land­se in­lich­tin­gen­dien­sten gaat, toont de­ze kwes­tie aan „dat on­ze dien­sten con­ti­nu alert moe­ten blij­ven om dit soort bui­ten­land­se ac­ti­vi­tei­ten in kaart te bren­gen.”

Dick Schoof, di­rec­teur-ge­ne­raal van de AIVD, be­na­drukt dat er „in­ten­sief” wordt sa­men­ge­werkt „met bui­ten­land­se col­le­ga’s om een beeld te krij­gen van Iraan­se in­men­ging in Eu­ro­pa.”

De moord in Den Haag eis­te het le­ven van de Iraan­se Ah­mad Mo­la Nis­si (52). Nis­si was in ei­gen land een van de op­rich­ters van de Ara­bisch-Iraan­se ver­zets­be­we­ging Arab Strug­gle Mo­ve­ment for the Li­be­ra­ti­on of Ah­waz (ASMLA). Die be­we­ging wees di­rect na de moord in de Jan van Rie­beek­s­traat al naar Iran. Nis­si werd op de drem­pel van zijn huis ge­dood ,,door drie ko­gels in zijn hoofd en twee in zijn hart'', stel­de de ASMLA. Voor die moord zit nog nie­mand vast. De twee­de moord kost­te Ali Mo­ta­med op 56-ja­ri­ge leef­tijd het le­ven, hij werd dood­ge­scho­ten in Al­me­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.