HOROSCOOP

Metro Holland (Holland) - - News -

RAM 21/3-19/4

Om je zaak­jes zo snel mo­ge­lijk weer op de rit te krij­gen, moet je van­daag eens een dag­je ge­brui­ken om je om­ge­ving kri­tisch te ana­ly­se­ren. Be­paal dan wel­ke doe­len haal­baar zijn.

STIER 20/4-20/5

Je hebt een nog­al op­vlie­gend ka­rak­ter waar­mee je vaak in de pro­ble­men komt. Je part­ner kan daar zeer goed tegen en zal niet schro­men jou op de­zelf­de ma­nier te be­han­de­len.

TWEELING 21/5-20/6

Je part­ner heeft het vol­ste ver­trou­wen in jou. Toch zul je jouw plan­nen niet al te wild kun­nen ma­ken, dat zal je part­ner ze­ker niet kun­nen waar­de­ren of be­grij­pen. Blijf op de be­ken­de pa­den.

KREEFT 21/6-22/7

Je vindt dat je part­ner he­le­maal niet naar je luis­tert en daar er­ger jij je aan. Gek ei­gen­lijk dat je part­ner pre­cies het­zelf­de ge­voel heeft. Mis­schien moet je eerst maar eens naar hem/haar luis­te­ren.

LEEUW 23/7-22/8

Je ge­dis­ci­pli­neer­de aard laat het af­we­ten. Je hebt ge­woon geen zin om ver­plich­te num­mers af te wer­ken. Ga eens flink dwars­lig­gen en leef je he­le­maal uit. Dan gaat het mor­gen weer be­ter.

MAAGD 23/8-22/9

Sla waar­schu­win­gen uit jouw om­ge­ving niet in de wind. Ver­trouw jij de zaak niet of mo­gen an­de­ren zich niet met jou be­moei­en? Pro­beer van­daag eens te luis­te­ren.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Jouw part­ner heeft van­daag veel aan­dacht no­dig. Geef die aan­dacht, dat kan echt geen kwaad. Pro­beer voor de ver­an­de­ring eens een ro­man­tisch uitje te or­ga­ni­se­ren.

SCHOR­PI­OEN 23/10-21/11

Om be­paal­de za­ken weer recht te brei­en, heb je ab­so­luut ge­duld no­dig en zul jij di­plo­ma­tiek te werk moe­ten gaan. Maar je kunt het voor el­kaar krij­gen.

BOOG­SCHUT­TER 22/11-21/12

Wee­s­niet­teim­pul­sief,denk­goed­na­voor­dat­je­aan­iet­s­nieuws be­gint. Mocht zich van­daag de mo­ge­lijk­heid aan­die­nen waar­op je al zo lang hebt ge­wacht, twij­fel dan niet en grijp jouw kans.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Doe eens iets wat niet in de lijn der ver­wach­tin­gen ligt. Doe iets on­ver­wachts en laat je vrien­den ver­steld staan. Ze zul­len de­ze nieu­we kant van je per­soon­lijk­heid wil­len ont­dek­ken.

WA­TER­MAN 20/1-19/2

Neem die uit­no­di­ging aan, de an­der zal zich enorm ver­heu­gen om jou weer te zien. Je open­heid en spon­ta­ne reacties zul­len wel­licht tot een diep­gaan­de­re ont­moe­ting lei­den dan ge­pland stond.

VIS­SEN 20/2-20/3

Van­daag dient zich een fa­mi­lie­be­zoek aan. Om­dat jij wat prik­kel­baar bent, zal het niet ge­mak­ke­lijk zijn vrien­de­lijk en be­grip­vol te re­a­ge­ren. Wees toch gast­vrij en laat je­zelf van je bes­te kant zien.

El­ke dag de Me­tro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.