Be­zorgd over be­zor­gers

GEDRAGSREGELS EN RIJTRAINING ZIJN GEEN OVERBODIGE LUXE. BE­ZORG­BROM­MERS MA­KEN NAMELIJK VAAK ÉN GRO­TE BROKKEN. „SA­MEN KIJ­KEN NAAR HUN RIJPRESTATIES HELPT ECHT.’’

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JU­LIA ONCLIN [email protected]

Ze ver­oor­za­ken mas­saal on­ge­luk­ken met ho­ge scha­de. ,,Be­zorg­brom­mers op de vin­gers tik­ken helpt niet. Wél sa­men beel­den van hun ei­gen rij­ge­drag be­kij­ken. Die ge­ven in­zicht wát ze be­ter kun­nen doen.’’

Pak­ket­be­zor­gers staan niet be­kend om hun goe­de rij­ge­drag. Pas­ge­le­den wa­ren ze nog in het nieuws om­dat ze on­vei­li­ge ver­keers­si­tu­a­ties ver­oor­za­ken. De men­sen die jouw pak­ket­je be­zor­gen, zijn niet de eni­ge ver­keers­huf­ters. Ook maal­tijd­be­zor­gers kun­nen er wat van, blijkt uit on­der­zoek van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land en ver­ze­ke­raar Ver­een­de. Be­stuur­ders van be­zorg­brom­mers ver­oor­za­ken namelijk bij­na zes keer va­ker scha­de dan be­stuur­ders van pri­vé­brommrs. Daar­naast ligt het scha­de­be­drag dat be­zorg­brom­mers ver­oor­za­ken liefst 75% ho­ger.

,,Maal­tijd­be­zor­gers met de leef­tijd 16 tot 20 jaar heb­ben vaak het idee ‘mij over­komt niks’. Ie­der­een is kwets­baar, al he­le­maal als je op een brom­mer of scoo­ter zit. Je bent on­be­schermd en hoeft maar één keer on­der­uit te gaan en let­sel is ge­ga­ran­deerd”, stelt Rob Stomp­horst, pers­voor­lich­ter bij Vei­lig Ver­keer Ne­der­land.

Vol­gens Stomp­horst is het rij­ge­drag van maal­tijd­be­zor­gers roe­ke­loos. „De be­zor­gers zijn af­ge­leid om­dat ze zo snel mo­ge­lijk het eten wil­len be­zor­gen dan krij­gen ze namelijk een ho­ge­re fooi. Daar­door kie­zen ze vaak voor de kort­ste weg en vlie­gen ze recht de straat over.” Dat lijdt tot on­ge­luk­ken en bijnaon­ge­luk­ken. Van be­zor­gers die bij­na aan­ge­re­den wor­den tot be­zor­gers die on­der­uit­gaan of zelf ie­mand aan­rij­den. On­no­dig en mak­ke­lijk te voor­ko­men, vol­gens Stomp­horst.

„Er zijn ge­noeg din­gen die on­der­ne­mers kun­nen doen. Zo kun­nen ze hun scoo­ters la­ten be­gren­zen.” Een be­grens­de scoo­ter kan namelijk maar 30 ki­lo­me­ter per uur. Daar­door kan de be­zor­ger niet meer als een mal­le door de stra­ten scheu­ren.

Gedragsregels

Daar­naast kan het in­voe­ren van gedragsregels het rij­ge­drag van maal­tijd­be­zor­gers ver­be­te­ren. Stomp­horst stelt dat dit stan­daard is bij gro­te Ame­ri­kaan­se on­der­ne­min­gen als PicNic. „Als je bij zo’n gro­te on­der­ne­ming werkt en je niet aan de gedragsregels houdt, word je ont­sla­gen. Voor jou tien an­de­ren”, stelt hij. Als klei­ne on­der­ne­min­gen dit voor­beeld zou­den vol­gen, zou dat vol­gens hem een hoop sche­len.

„Een an­der pro­bleem is dat som­mi­ge be­zor­gers per be­zor­ging be­taald krij­gen. Daar­door gaan ze hard rij­den om zo veel mo­ge­lijk adres­sen bij langs te gaan.” Stomp­horst stelt dat het veel be­ter zou zijn om be­zor­gers per uur of dag­deel te be­ta­len. Dan hoe­ven ze niet meer te ra­cen om zo veel mo­ge­lijk geld te ver­die­nen.

Een ini­ti­a­tief dat ook in het le­ven is ge­roe­pen om de ver­keers­vei­lig­heid van zo­wel de be­zor­gers als het ove­ri­ge ver­keer te ver­be­te­ren, staat in het te­ken van rij­trai­nin­gen en cur­sus­sen. De Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Mo­tor­rij­ders Ver­e­ni­ging is een or­ga­ni­sa­tie die hier aan­dacht aan be­steedt. „We mer­ken dat jon­ge­re be­zor­gers con­fron­te­ren met vi­deo­ma­te­ri­aal van hun rij­ge­drag werkt. Daar staan ze wel open voor”, ver­telt Ar­jan Eve­rink, hoofd ver­keer en op­lei­din­gen bij de KNMV.

Hij merk­te tij­dens de trai­nin­gen dat jon­ge­ren vin­den dat hun rij­ge­drag en de scha­de die ze ver­oor­za­ken wel mee­valt. Daar­om gaan de deel­ne­men­de be­zor­gers met in­struc­teurs de weg op waar hun rij­ge­drag ge­filmd wordt. „De vi­deo­beel­den be­kij­ken we daar­na met zijn al­len. We wil­len de maal­tijd­be­zor­gers in­zicht ge­ven en niet op hun vin­gers tik­ken, want dat werkt niet.”

Iets wat je vol­gens Eve­rink voor­al niet moet doen, is trai­nin­gen ge­ven die jon­ge­ren be­ter le­ren stu­ren en rem­men. „Als de be­zor­gers den­ken dat ze be­ter kun­nen rij­den, zul­len ze nog dich­ter ach­ter die au­to voor ze krui­pen. Ze ge­ven net wat meer gas. Dat heet ri­si­co­com­pen­sa­tie. Des te be­ter jij denkt dat je kunt rij­den, des te har­der je gaat rij­den.”

Roe­ke­loos

De Har­der­wij­ker Lo­ren­zo Pap (20) nam deel aan de rijtraining van de KNMV. Als kers op de taart werd hij ver­ko­zen tot bes­te maal­tijd­be­zor­ger van Har­der­wijk. „De trai­ning heeft mij voor­al ge­leerd om vei­lig in het ver­keer om te gaan. Roe­ke­loos rij­den heeft geen zin. Je bent hoog­uit een mi­nuut­je eer­der op de plek van be­stem­ming.”

Door de trai­ning re­a­li­seer­de hij zich pas dat hij vaak din­gen over het hoofd ziet of si­tu­a­ties on­der­schat. „Het was grap­pig om te zien hoe je na de trai­ning rijdt met een an­der per­spec­tief. Ik was me voor de trai­ning to­taal niet be­wust van de ge­va­ren die schuil­gaan ach­ter roe­ke­loos rij­den”, ver­telt Pap.

De 20-ja­ri­ge stelt dat het een stuk vei­li­ger zou wor­den op de weg als be­zor­gers de in­struc­ties van de op­lei­ding toe­pas­sen. ,,De gou­den tip die ik zou ge­ven, is toch wel dat je je niet moet haas­ten en je ge­zond­heid op het spel moet zet­ten om de maal­tijd iets­jes eer­der aan te la­ten ko­men!’’

‘Als de be­zor­gers den­ken dat ze be­ter kun­nen rij­den, zul­len ze nog dich­ter ach­ter die au­to voor ze krui­pen.’

Ar­jan Eve­rink

KOEN SUYK | ANP

Lo­ren­zo Pap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.