Bui­ten de kerk ben je pas écht wel­kom

Metro Holland (Holland) - - News - EL­FIE TROMP COLUMNIST

Het eni­ge goe­de aan de Nas­h­vil­le-ver­kla­ring is dat het de ge­zich­ten van on­ver­draag­zaam­heid laat zien. Als­of de Ku Klux Klan-le­den nu ein­de­lijk eens zon­der wit­te mut­sen bij hun kruis­ver­bran­ding op ko­men da­gen.

200 man­nen on­der­te­ken­den in Ne­der­land het pam­flet. 200 man­nen die wel even zul­len ver­tel­len hoe het zit, die 'ge­trou­we chris­te­nen' op­roe­pen niet van me­ning te mo­gen ver­schil­len over dit on­der­werp. Hoe rot moet de wer­ke­lijk­heid er voor hen wel niet uit­zien; niet al­leen is de kerk zelf tot­tal­lo­zestro­min­gen­ver­splin­terd,maar­door­heton­der­te­ke­nen van het door­wroch­te lap­je Nas­h­vil­le-tekst, wor­den ze in­mid­dels ver­guisd. Ook bin­nen hun ge­meen­schap van 'ge­trou­wen' blij­ken ge­luk­kig nog heel wat men­sen die met bei­de be­nen in de mo­der­ne we­reld staan en ge­lo­ven zon­der het chris­ten­dom te ver­loo­che­nen.

De kerk kampt al de­cen­nia met een te­rug­lo­pend aan­tal van ge­lo­vers. Mis­bruik­schan­da­len die ein­de­lijk wor­den er­kend heb­ben veel kwaad bloed ge­zet. De nieu­we aan­was is dun. Het toont de we­reld­vreemd­heid van de on­der­te­ke­naars om zich juist nu die­per in hun ei­gen fort van prin­ci­pes te­rug te trek­ken. De pijn die de kerk in het ver­le­den heeft ver­oor­zaakt, is nog lang niet ge­heeld. Voor men­sen die in schuld en boe­te ge­lo­ven, is de­ze ar­ro­gan­tie van zeg­gen­schap zeer mis­plaatst.

Men­sen wil­len niet ho­ren hoe ze moe­ten le­ven. Men­sen wil­len ge­hoord wor­den. En dat is met min­der­he­den in de kerk maar mond­jes­maat ge­beurd.

Dat SGP-lei­der Van der Staaij met dro­ge ogen be­weert dat het pam­flet niet an­ti-ho­mo­sek­su­eel is, doet me twij­fe­len aan zijn le­zend ver­mo­gen. Snapt de bes­te man über­haupt wel wat hij heeft on­der­te­kend? Of is dit die hui­chel­ach­ti­ge vroom­heid waar de gees­te­lij­ke lei­ders, die zo beest­ach­tig kon­den huis­hou­den in het ver­le­den, zich ook zo vrij­e­lijk van kon­den be­die­nen?

Als ant­woord op die 200 man­nen en hun ver­kramp­te ma­ni­fest, heeft het Hu­ma­nis­tisch Ver­bond een lief­des­ver­kla­ring op­ge­steld, die in­mid­dels door meer dan 10.000 men­sen is on­der­te­kend. Een hel­der ge­for­mu­leerd ar­ti­kel voor vrije keu­ze in le­ven en lief­de. Is dat nou echt zo on­ver­teer­baar?

Ik stel voor dat de lief­des­ver­kla­ring met aan­ge­te­ken­de post naar de 200 'ge­trou­we chris­te­nen' wordt ge­stuurd, zo­dat ze kun­nen zien bij wie an­ders­ge­aar­den wél op­recht wel­kom zijn. En zij bij de eerst­vol­gen­de kerk­dienst om zich heen kun­nen kij­ken en zich niet meer hoe­ven af te vra­gen waar ie­der­een toch is ge­ble­ven.

Het ant­woord is bui­ten, in de ech­te we­reld, met el­kaar.

’Men­sen wil­len ge­hoord wor­den. En dat is met min­der­he­den in de kerk maar mond­jes­maat ge­beurd.’

El­fie Tromp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.