Het open­baar ver­voer staat mee­stal sy­no­niem voor druk­te, haast en stress. Li­sa en Shi­rah van zen­zoe­kers.nl hel­pen je met 1001 ma­nier om je meer ont­span­nen te voe­len on­der­weg.

Metro Holland (Holland) - - News -

Je to-do list stroomt over, er lij­ken te wei­nig uren in een dag te zit­ten en van een blik in je agen­da word je al ge­strest. Kan dat niet an­ders? Na­tuur­lijk wel! De­ze tips zor­gen voor een min­der druk le­ven.

1 Kies voor een min­der vol­le agen­da

Heb je het vaak te druk? Dan is het ver­stan­dig om een blik in je agen­da te wer­ken. De kans is groot dat je er dan ach­ter komt dat je da­gen over­vol zijn en dat je te wei­nig tijd hebt voor je­zelf. Breng daar ver­an­de­ring in door ie­de­re week mi­ni­maal één avond vrij te hou­den. Zet de­ze af­spraakin­je­agen­da,zo­dat­je het niet kunt ver­ge­ten. Om te voor­ko­men dat je agen­da bin­nen no-ti­me vol­stroomt, is het slim om je­zelf ex­tra be­denk­tijd te ge­ven. Als ie­mand wil af­spre­ken, zeg dan dat je even moet na­den­ken of het uit­komt. Zo cre­ëer je ruim­te om de juis­te af­we­ging te ma­ken.

Neem af­stand van je te­le­foon

Je smartpho­ne kan je het idee ge­ven dat je al­tijd be­reik­baar moet zijn. Niet gek met al die no­ti­fi­ca­ties die con­ti­nu je aan­dacht op­ei­sen. Pro­beer daar­om iets meer af­stand van je te­le­foon te ne­men. Zet je no­ti­fi­ca­ties op stil en ont­dek op wel­ke mo­men­ten je het meest naar je te­le­foon grijpt. Mis­schien scroll je stan­daard door In­st­agram als je wak­ker wordt of neem je je smartpho­ne al­tijd meer naar de wc. Zo­dra je dit weet, kun je hier ver­an­de­ring in bren­gen. Ook een goed idee: je te­le­foon een uur voor het sla­pen uit­zet­ten. Hier­door slaap je ook nog eens be­ter.

Stop met zeg­gen hoe druk je het hebt

Vraagt ie­mand hoe het gaat, dan is ‘druk’ vaak het ant­woord. Vol­gens be­drijfs­psy­cho­loog To­ny Crab­be is zeg­gen dat je het druk hebt, een ma­nier om te la­ten zien hoe­veel je waard bent. Het is een krach­tig sta­tus­sym­bool ge­wor­den. Maar wie zegt dat druk zijn je ge­luk­ki­ger maakt? Is de tijd heb­ben niet een veel gro­te­re luxe? Neem je voor om hier niet (meer) aan mee te doen. Schrap het woord ‘druk’ uit je vo­ca­bu­lai­re en ant­woord op de vraag ‘Hoe gaat het?’ eens ‘Goed, ik heb het lek­ker rus­tig.’

Kijk wat je ener­gie­ge­vers zijn

In druk­ke tij­den is het ex­tra be­lang­rijk dat je din­gen doet die je energie ge­ven. Hoog­le­raar en be­drijfs­arts Wil­lem van Rhe­nen be­na­druk­te in NRC het be­lang van je­zelf

ILLUSTRATIE: EEFJE SAVELKOUL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.