5 Me­tro’s

Metro Holland (Holland) - - Music City - DGTL King­dan­ce

We­ke­lijks tip Me­tro vijf con­cer­ten waar­van de voor­ver­koop bij­na start en die je ab-so-luut niet mag mis­sen. Het paas­week­end geldt als de tra­di­ti­o­ne­le ope­ning van het Ne­der­land­se fes­ti­val­sei­zoen. Dat een goed be­gin het hal­ve werk is, be­wijst de in­druk­wek­ken­de li­ne-up van de 7de edi­tie van dan­ce­fes­ti­val DGTL. De vrij­dag­avond wordt ge­o­pend in de Scheeps­bouw­loods op de NDSM-werf met DJ Ko­ze, Ma­no Le Tough en Tun­nel­vi­si­ons & Ap­ple­s­cal. La­ter dat week­end zijn er op­tre­dens van o.a. Lau­rent Gar­nier, Dis­clo­su­re, The Black Ma­don­na, Bi­cep, Ho­ney Dijon, Ame­lie Lens en Haai. DGTL heeft in­mid­dels ook edi­ties ge­or­ga­ni­seerd in Bar­cel­o­na, Ma­drid, San­tia­go, Tel Aviv en São Pau­lo. Waar: NDSMwerf, Am­ster­dam Wan­neer: 19 t/m 21 april 2019. Tic­ket­prijs: tus­sen € 44,- (dag­tic­ket zon­dag) en € 142,(pas­se-par­tout). Start kaart­ver­koop: in­mid­dels ge­start. Je hebt de eer­ste werk­week van 2019 nog niet ach­ter de kie­zen of je moet al­weer lang­zaam­aan gaan be­den­ken waar je op Ko­nings­dag gaat fees­ten. Een van de eer­ste ko­nings­dag­fes­ti­vals die zijn li­ne-up be­kend­maakt, is King­dan­ce Zwol­le en die liegt er niet om, met Jo­syl­vio, Fam­ke Loui­se, Biz­zey, JeBroer, To­ny Ju­ni­or, Se­fa, The Par­ty­squad, LNY TNZ, Stuk, Myst, Re­jecta en Act Of Ra­ge. King­dan­ce biedt ruim­te aan 25.000 be­zoe­kers in twee area’s en is daar­mee een van de drukst be­zoch­te eve­ne­men­ten waar de ver­jaar­dag van ons staats­hoofd wordt ge­vierd. Waar: Gro­te Voort, Zwol­le. Wan­neer: 27 april 2019. Tic­ket­prijs: € 12,50 (ear­ly bird-tic­ket), € 15,(dis­count-tic­ket), € 17,50 (re­gu­lier). Start kaart­ver­koop: za­ter­dag 26 ja­nu­a­ri om 11.00 uur.

2

1

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.