HOROSCOOP

Metro Holland (Holland) - - City -

RAM 21/3-19/4

Jouw hu­meur laat van­daag he­vig te wen­sen over. In plaats van je af te re­a­ge­ren op an­de­ren kun je be­ter in een hoek­je gaan zit­ten en de oor­zaak van je slech­te hu­meur eens on­der de loep ne­men.

STIER 20/4-20/5

Je hebt plan­nen in het hoofd om­trent je re­la­tie en die deel je met je part­ner. Jij wilt meer vas­tig­heid en ze­ker­heid. Wel­licht maak je trouw­plan­nen? Je be­leeft in ie­der ge­val een fij­ne tijd.

TWEELING 21/5-20/6

Jij leeft op een gro­te ro­ze wolk sa­men met je ge­lief­de. Het lijkt wel te mooi om waar te zijn, zo goed voe­len jul­lie el­kaar aan. Ook de plan­nen voor de toe­komst slui­ten per­fect op el­kaar aan.

KREEFT 21/6-22/7

Van­daag is een mooie dag voor jou. Je kunt een per­soon ont­moe­ten, die he­le­maal ge­looft in jouw mo­ge­lijk­he­den en ca­pa­ci­tei­ten. Hij/zij zal je tot het ui­ter­ste steu­nen en voor­uit hel­pen.

LEEUW 23/7-22/8

Een gro­te be­hoef­te om meer van de we­reld te zien, komt op­zet­ten. On­der­druk­ken zal niet meer luk­ken, jouw be­lang­stel­ling is nou een­maal ge­wekt. Ge­woon zoe­ken naar een op­los­sing.

MAAGD 23/8-22/9

Van­daag kun je be­ter je zin niet door­du­wen. Som­mi­ge men­sen heb­ben wat moei­te met jouw ge­dach­te­gang en heb­ben meer ruim­te no­dig.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Je werk­zaam­he­den zul­len de ko­men­de tijd op rol­le­tjes lo­pen. Jij toont ei­gen ini­ti­a­tief en dat wordt zeer ge­waar­deerd. Had je dat ge­we­ten, dan was je daar eer­der mee be­gon­nen.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Van­daag weet je als geen an­der hoe je over­komt bij an­de­re men­sen. Daar kun jij je op aan­pas­sen, maar het is echt niet no­dig om je (nog) mooi­er voor te doen dan je bent.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jij hebt van­daag de nei­ging wat ge­heim­zin­nig te doen. Houd daar mee op, dat kan je vrien­den kos­ten. Wees lie­ver eer­lijk en open­har­tig,daar­mee­kun­je­vrien­den­ma­ken.

STEENBOK 22/12-19/1

Je pro­beert iets door te druk­ken waar­voor de tijd nog niet rijp is. Ti­ming is erg be­lang­rijk bij het ui­ten van een nieuw idee. Of het nu gaat om iets in de pri­vés­feer of iets za­ke­lijks, wees ge­dul­dig.

WATERMAN 20/1-19/2

Je hebt een mis­ver­stand niet tij­dig on­der­kend en nu dreigt daar­uit een echt pro­bleem te ont­staan. Dat is niet no­dig! Help het mis­ver­stand de we­reld uit, voor­dat er een pro­bleem de we­reld in komt.

VIS­SEN 20/2-20/3

Je hebt al­le re­den het le­ven po­si­tief te­ge­moet te zien. De con­tac­ten met an­de­re men­sen lo­pen op rol­le­tjes. Je kunt al­les ge­daan krij­gen. Kijk uit; maak er geen mis­bruik van, dan gaat het fout.

El­ke dag de Me­tro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.