Voed­sel­bank zoekt knor­ren­de ma­gen

DE KLEIN­STE VOED­SEL­BANK STAAT OP TEXEL. NE­GEN­TIEN GE­ZIN­NEN HA­LEN HIER EL­KE WEEK HUN BEST WEL LUXE PAKKET OP.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - IRIS HER­MANS i.her­[email protected]

’s Lands klein­ste voed­sel­bank staat op Texel en wordt ge­rund door Jos­je van den Berk die het bij­na cryp­tisch weet te om­schrij­ven. „On­danks dat het zo goed gaat in Ne­der­land, zijn wij de laat­ste maan­den voor­uit­ge­gaan wat het aan­tal deel­ne­mers be­treft... Er­gens klopt er dan iets niet, toch?”

Dat op een ei­land men­sen be­ter te be­rei­ken zijn dan in een gro­te, vaak meer ano­nie­me stad, blijkt wel uit de stij­ging van ne­gen naar ne­gen­tien ge­zin­nen bij hun voed­sel­bank, bin­nen twee jaar. Van een jon­gen van 20 tot een da­me van 70 en een ge­zin van acht, al­le­maal heb­ben ze een an­der ver­haal en ver­schil­len­de ach­ter­grond, al kent ze die lang niet van ie­der­een. Hoeft ook niet en ze strijkt even over haar hoofd, ,,an­ders raakt mijn com­pu­ter­tje wel erg vol.”

El­ke don­der­dag staan de pak­ket­ten klaar. De Schijf van Vijf zit er al­tijd in, zegt re­gel­tan­te Jos­je -,,dat ben ik echt, hoor!”be­slist. Van een man­da­rijn­tje voor de kin­de­ren voor in de school­pau­ze tot ‘ge­zond bruin brood’. De man­da­rij­nen ko­men meest­al uit Amsterdam, waar een van de tien dis­tri­bu­tie­cen­tra zit, het brood wordt spe­ci­aal ge­bak­ken door me­de-ei­lan­der Bak­ker Tim­mer, ,,hij bakt ook een taart­je als ie­mand ja­rig is.” Vlees en vis ko­men van de su­per­mark­ten op het ei­land, ,,en met kerst kre­gen we zelfs kas­tan­je­pu­ree.” Ook heb­ben ze een gif­ten­pot, ,,heb­ben we geen melk uit Amsterdam ge­kre­gen, ko­pen we die zelf.” Om­dat het zo’n klei­ne voed­sel­bank is, kun­nen ze de boxen af­stem­men op de wen­sen van de deel­ne­mers. Het heeft wel wat weg van de po­pu­lai­re maal­tijd­boxen in de Rand­stad, waar je ook kunt aan­ge­ven of je vlees, vis of ve­ga wil, ,,on­ze pak­ket­ten zijn hart­stik­ke luxe”, be­aamt ze, ,,als deel­ne­mers op een ge­ge­ven mo­ment weer zelf bood­schap­pen kun­nen doen, krab­ben ze zich wel even ach­ter de oren.”

Mon­ster­la­ding toe­tjes

Op Fa­ce­book ver­schijnt re­gel­ma­tig een up­da­te van de en­thou­si­as­te vrij­wil­lig­ster, of een op­roep. Zo vroeg ze on­langs nog wor­tel­te­lers op het ei­land of ze nog wat pe­nen over­had­den. Nee, dat is nog niet ge­lukt, ,,maar van de week stond er wel een tuin­der voor de deur met een gro­te la­ding ro­de biet­jes, dus die stop­pen we er dan in.” Of de mon­ster­la­ding toe­tjes, van Mo­na. Veel te veel. Uit­de­len dus, lacht de vrij­wil­lig­ster die zelf lac­to­se-in­to­le­rant is. Ge­beurt wel va­ker bij hun klei­ne voed­sel­bank, ,,en vaak bren­gen we bij­voor­beeld vlees dat over is naar voed­sel­ban­ken in Den Hel­der, An­na Pau­low­na en Haar­lem­mer­meer.” En vi­ce ver­sa, ,,dat werkt su­per.”

In het pakket ook even­tu­eel lui­ers en scheer­ge­rei, on­der an­de­re en om de drie maan­den tan­den­bor­stels en tand­pas­ta, ,,is ook wel no­dig door al het snoep­goed.” Want daar­van krij­gen ze ook een he­le­boel. Zak­ken vol lol­ly’s laatst, ,,die kon ik niet kwijt, dus dan gaan ze naar Oost-Eu­ro­pa.” Want daar gaan alle houd­ba­re spul­len heen die over zijn. Ver­spil­ling en weg­gooi­en ko­men niet in Jos­jes woor­den­boek voor en ver­der is de Texel­se streng doch recht­vaar­dig. Ko­men men­sen hun pakket niet op­ha­len, dan kun­nen ze een brief van haar ver­wach­ten en ge­beurt het nog een keer, dan is het klaar, ,,graag of niet, toch?”

’De Schijf van Vijf zit er al­tijd in’

Jos­je van den Berk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.