VOED­SEL­BAN­KEN AC­TIEF OP ZOEK NAAR KNOR­REN­DE MA­GEN

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Knor­ren­de maag en min­der dan 225 eu­ro per maand te be­ste­den, als al­leen­staan­de? Dan kom je in aan­mer­king voor een voed­sel­pak­ket. Daar komt het in prin­ci­pe wel op neer, be­aamt Pien de Ruig van de lan­de­lij­ke Ver­e­ni­ging van Ne­der­land­se Voed­sel­ban­ken. El­ke ge­meen­te heeft een voed­sel­bank, van Ou­de Pe­ke­la tot Was­se­naar en ze gaan dit jaar ac­tief op zoek naar hon­ge­ri­ge bui­ken om te vul­len. Men­sen die be­hal­ve arm zijn, ook echt hon­ger heb­ben, maar nog niet de weg er­naar­toe we­ten te vin­den. ,,We pro­be­ren ze op al­ler­lei ma­nie­ren te be­rei­ken, maar hoe doe je dat wan­neer ze vaak ner­gens ko­men?” Via so­ci­al me­dia en Youtube bij­voor­beeld, ,,ie­der­een heeft toch wel in­ter­net te­gen­woor­dig en we zijn be­zig met een ani­ma­tie­film”, of door mel­din­gen op beeld­scher­men bij de huis­arts in de wacht­ka­mer, ,,we gaan on­der­zoe­ken wat daar­mee mo­ge­lijk is, je moet cre­a­tief zijn!” Ver­spil­ling te­gen­gaan, voed­sel in­za­me­len en dit uit­rei­ken aan men­sen die het het hardst no­dig heb­ben, dat is de mis­sie van voed­sel­ban­ken en dit jaar wil­len ze dus nog meer men­sen be­rei­ken, maar het is niet zo dat ze een al­ge­heel voed­sel­over­schot heb­ben, ,,het is meer zo dat on­ze voed­sel­ban­ken in­schat­ten dat er struc­tu­reel zicht op meer voed­sel is.”

Ruim een mil­joen Ne­der­lan­ders le­ven in ar­moe­de, maar dat is niet hun doel­groep, licht De Ruig toe. ,,Wij rich­ten ons op de men­sen die echt hon­ger heb­ben, iets wat voor de mees­ten van ons bij­na niet is voor te stel­len. Moe­ders die het eten uit de mond spa­ren om hun kind ’s avonds te voe­den, dat idee.” Men­sen met een be­steed­baar maan­de­lijks in­ko­men van 225 eu­ro (een­per­soons­huis­hou­den), ve­le ma­len la­ger dan de ar­moe­de­grens van on­ge­veer 1100 eu­ro per maand. De ‘hon­ger­graad­me­ter’ was vo­rig jaar nog 215 eu­ro, ,,maar de norm is ver­ruimd, ook van­we­ge de btw­ver­ho­ging op ba­sis­pro­duc­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.