Jo­h­n­ny en Glen steu­nen Het Ver­ge­ten Kind

Con­stant ver­hui­zen. Van plek naar plek, van school naar school, van groep naar pleeg­ge­zin, zon­der vast thuis: het is de ver­drie­ti­ge waar­heid voor veel uit huis ge­plaatste kin­de­ren.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - ELSELOTTE SMINK nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

En dat ter­wijl je als be­scha­digd en ge­trau­ma­ti­seerd kind juist een sta­bie­le om­ge­ving no­dig hebt. Daar moet iets aan ge­daan wor­den, vindt Het Ver­ge­ten Kind. Van­daag start de stich­ting met een gro­te cam­pag­ne waar­mee aan­dacht wordt ge­vraagd voor het al­maar ’door­ver­plaat­sen’ van uit huis ge­plaatste kin­de­ren.

Een­zaam en ge­ï­so­leerd

In Ne­der­land le­ven 100.000 kin­de­ren in een huis waar veel pro­ble­men zijn. Hun ou­ders zijn ver­slaafd, heb­ben schul­den of psy­chi­sche pro­ble­men, mis­han­de­len of ver­waar­lo­zen hen. Bij nog eens 55.000 kin­de­ren gaat de­ze pro­ble­ma­tiek zó ver, dat ze niet meer thuis kun­nen wo­nen. Hier­van zit­ten ruim 46.000 kin­de­ren in de ‘Jeugd­zorg Met Ver­blijf ’. Dat zorgt voor veel on­ze­ker­heid, angst en woe­de bij de kin­de­ren.

Ge­vlucht met zijn moe­der

Dat is on­der an­de­re te zien in de do­cu­men­tai­res die Het Ver­ge­ten Kind maakt. Daar is het ver­haal van de 14-ja­ri­ge Fer­ry te zien. Hij vlucht­te sa­men met zijn moe­der het huis uit, toen ru­zies tus­sen haar en zijn stief­va­der uit de hand lie­pen. „Ik werd mid­den in de nacht wak­ker van de ru­zies. Op een nacht moesten we on­ze spul­len pak­ken en zijn we weg­ge­gaan.” Wat hij het meest mist? Zijn vrien­den: Fer­ry woont daar nu ver van­daan en durft niet te ver­tel­len waar hij woont. Ook is hij bang weer naar een an­de­re op­vang te moe­ten. „Ik wil ge­woon vrij zijn.”

Jo­h­n­ny de Mol en Glen Fa­ria

Hoe kun je het bes­te zo veel mo­ge­lijk aan­dacht ge­ne­re­ren voor dit pro­bleem? Dat wil de stich­ting doen door mid­del van een gro­te cam­pag­ne die over­al te zien is. En te ho­ren. Ul­ti­ma­te wel­doe­ner en am­bas­sa­deur Jo­h­n­ny de Mol nam om ‘Ne­der­land wak­ker te schud­den’ na­me­lijk een num­mer op met de be­ken­de rap­per Glen Fa­ria (die je kunt ken­nen van ‘Duurt te lang’).

Met ‘Geef de moed niet op, je bent niet al­leen’, wil Jo­h­n­ny de Mol op­roe­pen om de pe­ti­tie te te­ke­nen: „Als kin­de­ren door om­stan­dig­he­den niet meer thuis kun­nen wo­nen, dan ver­die­nen ze een plek die lief­de­vol is, waar ze zich wél thuis voe­len. Jij en ik kun­nen de re­gels niet veran­de­ren. Wel kun­nen we met z’n al­len de druk op­voe­ren, zo­dat er snel iets ge­beurt.”

Naar de Twee­de Ka­mer

Het doel? Zo­veel mo­ge­lijk hand­te­ke­nin­gen ver­za­me­len. „We wil­len dat heel Ne­der­land dit on­der­steunt, want zo­als het nu gaat, kan het niet meer", ver­telt Ca­ri­na Noor­der­vliet, com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur van de stich­ting. De ver­za­mel­de hand­te­ke­nin­gen moe­ten uit­ein­de­lijk bij de Twee­de Ka­mer ko­men, zo­dat het op de agen­da komt en er ver­an­de­rin­gen vol­gen. „Dat gaat na­tuur­lijk niet over een nacht ijs, daar zijn we ons van be­wust. Het is een in­ge­wik­keld pro­bleem en het zorg­sys­teem zit las­tig in el­kaar. Maar we heb­ben veel men­sen met veel ken­nis ach­ter ons staan. We la­ten pas los als er ver­an­de­ring in komt!"

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.