Ki­ki gaat knal­len op Au­stra­li­an Open

Met Ki­ki Ber­tens heeft Ne­der­land voor het eerst in de­cen­nia weer een ech­te top­ten­nis­ster in de ge­le­de­ren. De 27-ja­ri­ge moet van­af van­daag op de Au­stra­li­an Open in Mel­bour­ne die sta­tus zien waar te ma­ken.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - KASPER HERMANS nieuws­re­dac­[email protected]­tro­nieuws.nl

2018 was het jaar waar­in Ki­ki Ber­tens ster­ker werd dan ooit ge­dacht. Ze knal­de de top10 van de WTA-ran­king bin­nen, won drie toer­nooi­en (waar­on­der dat van Cin­cin­na­ti, haar groot­ste winst tot dus­ver) en mocht deel­ne­men aan de WTA-fi­nals. Bit­te­re kers op de taart was het sport­ga­la, waar zij wel­is­waar niet ge­no­mi­neerd was (vol­gens ve­len ten on­rech­te), maar haar trai­ner Rae­mon Slui­ter tot Sport­coach van het Jaar werd uit­ge­roe­pen.

„Hoe ver­schrik­ke­lijk goed moet een coach wel niet zijn, als hij coach van het jaar wordt en zijn pu­pil is niet ge­no­mi­neerd?", zo vroeg Slui­ter zich af, toen hij de award in ont­vangst nam. Toch is het over­dui­de­lijk dat Ber­tens veel aan haar trai­ner te dan­ken heeft, dat meld­de hij zelf ook een paar maan­den voor zijn vraag. „Ik weet niet of ik de bes­te ben, maar so­wie­so wel een van de bes­te", zei hij te­gen­over Dit Is De Dag. Daar­in sprak hij ook over het roe­ri­ge 2017, waar­in hij en Ber­tens el­kaar wel kon­den schie­ten, na­dat het de ten­nis­ster de mo­ti­va­tie ont­brak om haar trai­ning in te plan­nen. „Ze flik­te het om te ant­woor­den dat ze ‘wel even zou kij­ken of het nog van trai­nen zou ko­men’. Ik heb toen tot tien en twin­tig pro­be­ren te tel­len, maar mijn er­ger­nis moest er ge­woon uit. En toen ston­den we dus om half twee ’s nachts te schreeu­wen op straat.”

„De re­sul­ta­ten wa­ren in 2017 he­le­maal niet slecht, maar ik voel­de me to­taal niet goed", er­ken­de Ber­tens dan ook toen het Al­ge­meen Dag­blad haar vroeg naar het ver­schil tus­sen haar laat­ste twee sei­zoe­nen. „Trai­nen ging niet meer, hel­der na­den­ken niet, ik zag over­al als een berg te­gen­op, ver­lies­par­tij­en kwa­men kei­hard bin­nen, het ple­zier was he­le­maal weg. Ik was ge­sloopt, echt niet te doen."

Die ener­gie en het ple­zier keer­den te­rug. Ber­tens straal­de ze­ker in de twee­de helft van het voor­bije ten­nis­jaar uit dat ze er van ge­noot, ze­ker als het goed ging. Daar­bij kwa­men als van­zelf de re­sul­ta­ten en die goe­de lijn lijkt ze voor­als­nog door te trek­ken in 2019. Op het ATP­toer­nooi van Syd­ney haal­de ze di­rect de hal­ve fi­na­le. Dat ze daar­in in drie sets ver­loor van Ashleigh Bar­ty kwam haar stie­kem mis­schien niet eens zo slecht uit. Daar­door heeft ze na­me­lijk een rust­dag ex­tra voor de Au­stra­li­an Open.

Die rust pakt Ber­tens ook op an­de­re ma­nie­ren. De Zuid-Hol­land­se heeft er be­wust voor ge­ko­zen om dit jaar (bij­na) geen dub­bel­toer­nooi­en te spe­len en al­le fo­cus op haar en­kel­spel te leg­gen. „Als ze ego­ïs­tisch was ge­weest, had ze bei­de ke­ren lie­ver niet ge­dub­beld", ver­tel­de Slui­ter over de grand slams waar­op Ber­tens ver kwam in het dub­bel­spel. Toen ze nog wat la­ger op de WTA-ran­king stond, had ze die dub­bel­toer­nooi­en no­dig voor het prij­zen­geld, maar die must is nu door haar pro­gres­sie weg­ge­val­len.

Het is één van de fac­to­ren die er­voor moet zor­gen dat ze het dit jaar nog een stuk be­ter doet dan het voor­bije sei­zoen. En het ge­loof bij haar en haar team er om­heen in die pro­gres­sie is er. Wil ze zich­zelf di­rect al ver­be­te­ren, dan moet ze op de Au­stra­li­an Open ver­der zien te ko­men dan de der­de ron­de. Als dat haar lukt, dan staat Ber­tens in de­cem­ber mo­ge­lijk naast haar coach op het po­di­um van de RAI tij­dens het Sport­ga­la.

FO­TO’S: ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.