HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - News -

RAM 21/3-19/4

Maak meer tijd vrij om aan je ei­gen be­lan­gen te wer­ken. Het zal niet van­zelf wel goed ko­men, jij moet daar­voor vech­ten. Breng eerst maar eens je ei­gen ge­voe­lens voor je­zelf on­der woor­den.

STIER 20/4-20/5

De men­sen in je om­ge­ving krij­gen de in­druk dat jij he­le­maal niet ge­ïn­te­res­seerd bent in hun le­ven en/of hun pro­ble­men. Ben je dat wel dan zul jij echt iets aan jouw hou­ding moe­ten veran­de­ren.

TWEE­LING 21/5-20/6

Jij kunt ge­mak­ke­lijk over­rom­peld wor­den. Ie­mand kan jou er­gens toe­bren­gen waar je diep van bin­nen nog niet aan toe bent. Wees dus op je hoe­de en denk na voor­dat je er­gens aan be­gint.

KREEFT 21/6-22/7

Ver­geet niet dat jij door je ei­gen ge­kleur­de bril naar de­ze zaak kijkt. Ie­mand an­ders kan daar heel an­ders naar kij­ken. Pro­beer op zijn minst het stand­punt van de an­der te res­pec­te­ren.

LEEUW 23/7-22/8

Sek­su­eel be­leef je een frus­tre­ren­de pe­ri­o­de. Je wilt graag meer en an­ders en ook ge­woon. Je zult nog even ge­duld moe­ten heb­ben, ver­an­de­rin­gen ko­men wel, maar het duurt nog even.

MAAGD 23/8-22/9

Ver­lies van­daag het doel dat je na­streeft niet uit het oog. De ge­zel­lig­heid lokt en daar­door dreig je je doel niet te ha­len. Dat maak je op de lan­ge duur niet ge­luk­kig.

WEEG­SCHAAL 23/9-22/10

Als je op zoek bent in de lief­de, dan bre­ken gun­sti­ge tij­den aan. Jij ont­moet ie­mand waar­mee je pre­cies op de­zelf­de golf­leng­te zit. Een ech­te droom­prins (of prin­ses).

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jij kunt be­ter niet al te veel ver­wach­ten van­daag. Het is geen pech­dag van­daag, maar ze­ker ook niet je ge­luks­dag. Voor­kom te­leur­stel­ling door re­a­lis­tisch te blij­ven.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Je wilt graag an­ders zijn dan de rest? Twij­fel dan niet en durf an­ders te zijn. Laat je van­daag eens lek­ker gaan en pro­beer eens he­le­maal je­zelf te zijn.

STEEN­BOK 22/12-19/1

Laat je luch­ti­ge in­stel­ling je niet ver­lei­den tot lui­heid. Blijf in be­we­ging, on­der­neem nieu­we din­gen, ga er op uit. Dat is wat jij no­dig hebt, een nieu­we op­ga­ve in je le­ven zal je vol­doe­ning schen­ken.

WATERMAN 20/1-19/2

Jij bent aan het veran­de­ren. Je ge­drag en je he­le hou­ding gaan een nieu­we rich­ting op. Dit heeft tot ge­volg dat je ook nieu­we men­sen zult ont­moe­ten. Zorg dat jij jou, wel­is­waar ver­nieuw­de, zelf blijft.

VISSEN 20/2-20/3

Je ide­a­len kun­nen ge­mak­ke­lijk tot bot­sin­gen met an­de­re men­sen lei­den. Als je wilt dat an­de­ren jouw ide­a­len res­pec­te­ren, res­pec­teer dan ook hun ide­a­len. Ga moei­lij­ke dis­cus­sies uit de weg.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.