Mat­thijs de Ligt (19)

Metro Holland (Holland) - - News -

won in de ca­te­go­rie Cham­pi­on. Hij is aan­voer­der bij Ajax en op 16-ja­ri­ge leef­tijd werd hij ver­ko­zen tot Ta­lent van de Toe­komst. „We heb­ben hem als win­naar ge­ko­zen, om­dat hij ie­mand is die het pu­bliek van de te­gen­par­tij durft aan te spre­ken op zijn ge­drag”, al­dus de ju­ry. „Daar­naast is hij zich ook be­wust van zijn voor­beeld­func­tie. Hij in­spi­reert niet al­leen, maar heeft met zijn ge­drag ook im­pact. Een ta­lent waar we nog heel veel van gaan zien.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.