Ga­me-li­miet in Chi­na

Metro Holland (Holland) - - VOORZIJDE PAGINA -

De Chi­ne­se over­heid houdt haar bur­gers scherp in de ga­ten. Nu moe­ten ook jon­ge­ren er­aan ge­lo­ven: zij mo­gen nog maar an­der­half uur ga­men per dag. Er zijn re­gels vast­ge­steld om te voor­ko­men dat ze ver­slaafd ra­ken aan ga­men. De jon­ge­ren mo­gen ’s nachts he­le­maal niet ga­men. Dat schrijft de New York Ti­mes op ba­sis van een pu­bli­ca­tie van een staats­me­di­um. In het week­end heb­ben ze ge­luk: dan mo­gen ze drie uur ga­men. Tot 22.00 uur, want dan gaat het ver­bod in. De over­heid legt bo­ven­dien een grens op het be­drag dat de jon­ge­ren mo­gen be­ste­den aan ga­mes, van om­ge­re­kend 26 en 52 eu­ro per maand, af­han­ke­lijk van de leef­tijd. Hoe de over­heid dat gaat hand­ha­ven? De jon­ge­ren moe­ten zich on­der meer re­gi­stre­ren met hun ech­te naam als ze gaan ga­men. Ver­de­re hand­ha­ving ligt bij de ga­me­be­drij­ven, die de re­gels in de ga­ten moe­ten hou­den. Wan­neer dit niet ge­beurt, kun­nen ze hun li­cen­tie ver­lie­zen. Er zijn wel wat ma­zen in de wet. Zo kun­nen de jon­ge­ren of­fli­ne blij­ven ga­men en ge­bruik­ma­ken van de te­le­foon van bij­voor­beeld hun ou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.