Am­ster­dams bloed in Flik­ken Rotterdam

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Een se­rie­moor­de­naar, men­sen­han­del, ont­voe­rin­gen en een cri­mi­ne­le mo­tor­ben­de. Rotterdam staat van­af mor­gen (NPO 1, 20.30 uur) heel wat el­len­de te wach­ten. Ge­luk­kig zijn daar voor het twee­de sei­zoen de Flik­ken Rotterdam-re­cher­cheurs, die on­der lei­ding van of­fi­cier van jus­ti­tie Hein Berg (Huub Sta­pel) de el­len­de in de se­rie mo­gen op­los­sen.

Het po­li­tie­korps be­staat uit flink wat Am­ster­dam­mers, als het om het wer­ke­lij­ke le­ven gaat. Daar­om wordt een per­soch­tend ook in het Von­del­park ge­hou­den. Huub Sta­pel komt op zijn scoo­ter over de Over­toom naar Von­del CS ge­sjeesd. Me­tro spreekt Ma­ryam Has­sou­ni en Maartje van de We­te­ring, bei­den 31, bei­den ook uit Amsterdam. Maar: „Ik vind Rotterdam een ge­wel­di­ge stad, ik heb zelfs al op Fun­da ge­ke­ken”, zei Van de We­te­ring vo­rig jaar la­chend voor de Me­tro-ca­me­ra. Het is tot nu toe nog niet tot een ver­hui­zing ge­ko­men.

Hoe Am­ster­dams ook, de Flik­ken-da­mes heb­ben Rotterdam in het hart ge­slo­ten. Ma­ryam Has­sou­ni (Du­nya en De­sie, Soof 1 en 2): „We zijn met zo­veel lief­de in de stad ont­van­gen, heel bij­zon­der. Als ac­teurs zijn we blij dat we in Rotterdam mo­gen fil­men, dat de stad de hoofd­rol heeft. In ok­to­ber zie je me weer in Rotterdam, dan ver­schijnt de ro­man­ti­sche ko­me­die Al­les Voor El­kaar in de bios­coop. Ik ben eer­lijk ge­zegd meer in Rotterdam dan in Amsterdam te­gen­woor­dig, ha­ha.”

Ook Maartje van de We­te­ring (Di­vor­ce, Cel­blok H) ge­niet: „Het is fan­tas­tisch om in Rotterdam te draai­en, ik vind het een su­per­tof­fe en di­ver­se stad. Soms vraag ik op een lo­ca­tie met bij­voor­beeld mo­lens en schaap­jes: is dit echt Rotterdam? De be­wo­ners ko­men vaak langs en vra­gen of ze even op de foto mo­gen om­dat ze fan van de se­rie zijn.”

Has­sou­ni speelt Lie­ve Jansons, een stoe­re en ster­ke meid, vo­rig sei­zoen net nieuw in het po­li­tie­team. „Ze is flexi­bel, kan zich goed aan de si­tu­a­tie aan­pas­sen.” Lie­ve vormt een werk­kop­pel met op­per­mop­pe­raar Stan (Cees Geel): „Ro­man­tisch is on­ze re­la­tie niet, maar de band wordt veel ster­ker. Mooi vind ik ook de band met Hein Berg, de of­fi­cier de eind vo­rig sei­zoen Lie­ves le­ven red­de, bij­na als va­der en doch­ter. Als hij naar Lie­ve kijkt, ziet hij zijn om­ge­ko­men doch­ter. Bij me­neer Berg kan Lie­ve zich­zelf zijn. Wat? Zeg ik nou me­neer Berg? Ha­ha. Vijf, zes maan­den voor Flik­ken fil­men gaat he­le­maal in je zit­ten.”

Van de We­te­ring is de slim­me en ge­lo­vi­ge Es­ther Wee­ge­reef. „Je gaat Es­ther dit sei­zoen meer in haar pri­véle­ven zien en haar man wordt ge­ïn­tro­du­ceerd. Als ac­tri­ce vind ik meer­de­re kan­ten fijn. Haar fa­mi­lie staat niet te sprin­gen om haar werk bij de po­li­tie en dat la­ten we nu zien.”

Waar­om moet er na Flik­ken Maas­tricht ook nog een Flik­ken Rotterdam zijn?, was in 2016 een vaak ge­stel­de vraag. Na de start bleef slechts wat ge­mop­per over het Rot­ter­dams ac­cent over. „Ge­luk­kig zijn de kij­kers (ge­mid­deld 1,8 mil­joen, red.) po­si­tief, het ont­roer­de me”, zegt Has­sou­ni. „De fans lie­ten we­ten dat ze niet kon­den wach­ten op het twee­de sei­zoen.” Van de We­te­ring had geen idee of ook de­ze Flik­ken een suc­ces kon wor­den: „De tv-we­reld is nog re­la­tief nieuw voor mij”, zegt de ac­tri­ce die voor­al veel op het to­neel stond. „Ik hoop­te het al­leen maar. We kon­den al­leen maar ons best doen en een zo in­te­res­sant mo­ge­lij­ke se­rie ma­ken.”

Fans op so­ci­al me­dia ho­pen ove­ri­gens (en soms zeg­gen ze het ook te we­ten) dat de teams van Flik­ken Maas­tricht en Flik­ken Rotterdam nog eens gaan sa­men­wer­ken. Has­sou­ni: „You ne­ver know, soms moet je sa­men­wer­ken om gro­te boe­ven te pak­ken… maar het is nog niet aan de or­de.” Van de We­te­ring: „Het lijkt me wel ge­zel­lig, maar de fans we­ten blijk­baar meer dan wij.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.