Waar vlie­gen wij het liefst naar­toe?

We zoch­ten het meest voor ste­den­trips naar Ro­me en dur­ven in­mid­dels weer op va­kan­tie naar Tur­kije. Goog­le weet pre­cies wel­ke be­stem­min­gen tren­ding zijn en wan­neer we het liefst onze va­kan­ties boe­ken. Op­val­len­de rei­strend: in de strijd om Spaan­se ste­den st

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - EVIE WESTLAND

Als het om een ste­den­trip gaat, is Ro­me qua zoek­op­drach­ten het po­pu­lairst. Daar­na ko­men Lon­den en Va­len­cia, die sinds kort de ste­den­trip-top 3 in­ge­slo­pen is – ten kos­te van Bar­cel­o­na. De af­ge­lo­pen vier jaar was Bar­cel­o­na juist po­pu­lair­der dan Va­len­cia, maar in au­gus­tus

2017 ver­an­der­de dat voor het eerst. „In het zoek­ge­drag is de im­pact van de aan­slag op de Ram­blas in au­gus­tus 2017 dui­de­lijk zicht­baar, maar ook in

2018 blijft Va­len­cia mo­ge­lijk po­pu­lair­der door be­rich­ten over de top­druk­te in de Ca­ta­laan­se hoofd­stad”, al­dus ana­lis­ten van de zoek­ma­chi­ne.

Dat soort in­for­ma­tie is na­tuur­lijk in­te­res­sant voor ad­ver­teer­ders. Zij wil­len dol­graag we­ten of Ro­me of Boed­a­pest dé hip­pe hot­s­pot is van het ko­men­de jaar, zo­dat zij hun prij­zen en aan­bie­din­gen daar­op kun­nen aan­pas­sen.

Zou­te­lan­de

Toch is de da­ta van Goog­le niet één-op-één toe te schrij­ven aan een aan­tal daad­wer­ke­lij­ke boe­kin­gen. Zo zoch­ten de Bel­gen vaak op Zou­te­lan­de, maar het zou na­tuur­lijk goed kun­nen dat ze meer ge­ïn­te­res­seerd wa­ren in de num­mer 1-hit van Bløf en de Vlaam­se Gei­ke Ar­naert dan dat ze daad­wer­ke­lijk een va­kan­tie naar het Zeeuw­se dorp wil­len boe­ken.

De zoek­op­drach­ten zeg­gen wel de­ge­lijk iets over de po­pu­la­ri­teit van be­paal­de reis­be­stem­min­gen. Na tal van aan­sla­gen in Tur­kije, daal­de het aan­tal boe­kin­gen van va­kan­ties in dat land fors. Maar het lijkt er­op dat we het er nu weer op dur­ven te wa­gen. „Ne­der­lan­ders dur­ven weer te boe­ken, na­dat po­li­tie­ke on­rust in Tur­kije vo­rig jaar zorg­de dat de Turk­se bad­plaat­sen min­der wer­den be­zocht. Num­mer één be­stem­ming Span­je laat een da­ling zien, ter­wijl Grie­ken­land, Ita­lië en Frank­rijk in de lift zit­ten”, mer­ken de da­ta-ana­lis­ten.

Prij­zen

He­laas voor fa­na­tie­ke koop­jes­ja­gers: Goog­le kan ei­gen­lijk niets zeg­gen over wat de po­pu­la­ri­teit van een va­kan­tie­be­stem­ming zegt over de prijs van een boe­king. Of er tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le piek­mo­men­ten – na kerst, eind maart en rond de zo­mer – meer aan­bie­din­gen zijn of dat de prij­zen juist ho­ger wor­den? Daar kun­nen of wil­len de da­ta-ana­lis­ten niets over kwijt.

Na­tuur­lijk gaan wij niet al­leen naar het bui­ten­land op va­kan­tie, maar ko­men toe­ris­ten ook naar óns. We zijn het po­pu­lairst bij onze Oos­ter­bu­ren (Duits­land), ge­volgd door de Brit­ten en de Bel­gen. Het komt waar­schijn­lijk niet als een ver­ras­sing dat Amsterdam daar­bij het meest ge­liefd is.

Vlie­gen

Hoe­wel duur­zaam­heid voor veel men­sen be­lang­rij­ker lijkt te wor­den, blijkt dat niet uit ons vlieg­ge­drag. We zoch­ten va­ker op vlieg­va­kan­ties, zo­wel naar ver­re oor­den als naar be­stem­min­gen bij ons in de buurt. Back­pac­ken blijft on­ver­min­derd po­pu­lair. Zuid­oos­tA­zië is de meest ge­lief­de be­stem­ming om met een rug­zak op reis te gaan, ge­volgd door Au­stra­lië en Costa Ri­ca.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.