Stren­ge­re straf voor wraak­por­no. Helpt dat?

TWIJ­FELS OVER STRAFMAATREGEL, PAKKANS DA­DERS BLIJFT KLEIN

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - KYRIE STUIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Wie wraak­por­no maakt en ver­spreidt kan tot twee jaar in de ge­van­ge­nis be­lan­den. Dat staat in een voor­stel van mi­nis­ter Fer­di­nand Grap­per­haus (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie). De be­doe­ling is dat mis­bruik van sek­su­eel beeld­ma­te­ri­aal een ei­gen ar­ti­kel krijgt in de wet. Daar­mee kun­nen da­ders ge­rich­ter ver­volgd wor­den.

Het voor­stel van Grap­per­haus moet de wet mo­der­ni­se­ren. Een wens die ook in het re­geer­ak­koord is op­ge­te­kend. Toch was wraak­por­no ook voor de wets­wij­zi­ging al straf­baar. Het ver­schil is dat de da­der eer­der werd aan­ge­klaagd voor bij­voor­beeld smaad of las­ter, ter­wijl na de wij­zi­ging de da­der con­creet kan wor­den aan­ge­klaagd voor mis­bruik van sek­su­eel beeld­ma­te­ri­aal. En aan zo’n apar­te ali­nea in de wet, hangt ook een ei­gen straf­kaartje. Da­ders kun­nen hier­voor maxi­maal twee jaar de cel in.

„Te­leur­stel­lend”, vindt ad­vo­caat Tho­mas van Vugt van AMS Ad­vo­ca­ten. Hij stond on­der meer Chan­tal uit Wer­ken­dam bij, een van de be­kend­ste slacht­of­fers van wraak­por­no in Ne­der­land.

,,Maxi­maal twee jaar doet wat mij be­treft geen recht aan de ernst van het de­lict. Ik heb van dicht­bij mee­ge­maakt hoe wraak­por­no ie­mands le­ven kan ver­woes­ten. Ge­voels­ma­tig heb­ben slacht­of­fers ‘levenslang’ ge­kre­gen. Zo heeft het film­pje van Chan­tal slechts drie uur op Fa­ce­book ge­staan, maar het is zo vaak ge­down­load en ver­spreid via What­sApp dat het film­pje nog steeds op som­mi­ge te­le­foons staat. Zij moet le­ven met de angst dat het elk mo­ment weer op in­ter­net kan ver­schij­nen.’’ De ad­vo­caat vindt een maxi­ma­le ge­van­ge­nis­straf van drie tot vijf jaar meer op z’n plaats.

De kri­tiek blijft niet al­leen bij de duur van de straf. Want hoe lang ie­mand de ge­van­ge­nis ook in moet, vindt de da­der maar eens. „De wets­wij­zi­ging is een mooi sig­naal: dit ac­cep­te­ren we niet in Ne­der­land. Toch vraag ik me af of dit veel gaat uit­ma­ken voor de slacht­of­fers”, zegt me­dia­ju­rist Roel Maal­de­rink.

,,Om da­ders te pak­ken heb je on­der meer de me­de­wer­king no­dig van gro­te in­ter­net­be­drij­ven zo­als Fa­ce­book. De er­va­ring leert dat die niet be­paald hap­pig zijn om mee te wer­ken aan po­li­tie­on­der­zoe­ken. Daar­naast ont­breekt het ook aan di­gi­ta­le ken­nis bij de po­li­tie. Dat be­gint ove­ri­gens wel be­ter te wor­den, maar ik denk dat de­ze on­der­de­len es­sen­ti­ë­ler zijn bij het pak­ken van da­ders dan de wet op zich.’’

Ar­da Ger­kens van Help Wan­ted (hulp­lijn en meld­punt voor on­li­ne sek­su­eel mis­bruik) deelt die zorg. „Die be­wijs­last, dat blijft ge­woon het groot­ste pro­bleem. Dat lost de­ze wet he­laas niet op. Wat dat be­treft zou­den we mis­schien wel moe­ten kie­zen voor een om­ge­keer­de be­wijs­last: dat je op pa­pier toe­stem­ming no­dig hebt om über­haupt zo’n film­pje te mo­gen ver­sprei­den.” Vol­gens Ger­kens is de wet wel een goe­de stap in de rich­ting. „Hier­mee wordt be­na­drukt dat het echt niet grap­pig is om sek­su­eel beeld­ma­te­ri­aal te uplo­a­den en te ver­sprei­den. Je brand­merkt ie­mand voor het le­ven, de im­pact is ont­zet­tend groot.”

‘Ge­voels­ma­tig heb­ben slacht­of­fers levenslang ge­kre­gen. Chan­tal moet le­ven met de angst dat het film­pje elk mo­ment weer on­li­ne kan staan.’

Tho­mas van Vugt, ad­vo­caat

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.