Al­les wat je moet we­ten over het hu­we­lijk

Nog heel even en de he­le we­reld is ge­tui­ge van hét roy­al­ty- én show­biz­z­hu­we­lijk van het jaar. Dit is wat je moet we­ten over de dag van dat van de Brit­se prins Har­ry en zijn Meghan Mar­kle

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

Wie, wat, waar?

Op za­ter­dag 19 mei is het dan zo­ver: de Brit­se Prins Har­ry (33) trouwt met de Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce Meghan Mar­kle (36). Har­ry trouwt, an­ders dan zijn va­der Char­les met Di­a­na in 1981 en zijn broer Wil­li­am met Ka­te in 2011, niet in de gro­te Westminster Abbey in Londen maar in de St. Ge­or­ge’s Cha­pel, het kerk­je van Winds­or Cast­le. Na af­loop maakt het stel per koets een rond­je door Winds­or om naar de men­sen te zwaai­en. Het hu­we­lijk is ui­ter­aard te vol­gen via de BBC, maar ook de NOS doet ver­slag. Van­af 12.15 uur kan je in­scha­ke­len op NPO 1 al­waar de NOS-des­kun­di­gen je tot 14.00 uur bij­pra­ten over de ge­beur­te­nis­sen.

De gas­ten

Op de gas­ten­lijst staan 600 men­sen. Zij mo­gen de ce­re­mo­nie bij­wo­nen en 200 van hen mo­gen ’s avonds ook nog naar de re­cep­tie die ge­or­ga­ni­seerd is door Har­ry’s va­der Char­les. Daar­naast zijn er nog 2460 ‘ge­wo­ne Brit­ten’ uit het he­le land uit­ge­no­digd die een spe­ci­aal plek­je langs de rou­te van de koets krij­gen om al­les goed te kun­nen zien. Op­val­lend is dat er geen po­li­ti­ci zijn uit­ge­no­digd. Ook de Brit­se pre­mier The­re­sa May en de Ame­ri­kaan­se ex-pre­si­dent Barack Oba­ma, een per­soon­lij­ke ken­nis van Har­ry, zijn niet wel­kom. Of de cast van Suits, de ex-col­le­ga’s van Meghan, hun bes­te pak heeft aan­ge­trok­ken voor het Brit­se feest­je is nog een ver­ras­sing.

De va­der van Meghan

Komt-ie wel of komt-ie niet? Dat is de gro­te vraag. Va­der Tho­mas Mar­kle houdt de ge­moe­de­ren nog­al be­zig. Eerst ging men er­van uit dat hij niet zou ko­men om­dat hij in Mexi­co woont en Meghan wei­nig con­tact met hem zou heb­ben, maar la­ter werd er weer ge­schre­ven dat hij er ze­ker is en zijn doch­ter naar het altaar gaat be­ge­lei­den. Maar toen ver­sche­nen er vo­ri­ge week pa­pa­raz­zi­fo­to’s die Tho­mas te­gen be­ta­ling in sce­ne zou heb­ben ge­zet en gaf hij te ken­nen uit schaam­te niet meer te ko­men. Ver­vol­gens schijnt hij weer ge­zegd te heb­ben niet te ko­men van­we­ge een hart­ope­ra­tie. La­ten we voor Meghan ho­pen dat hij er is, maar hij houdt het in elk ge­val span­nend.

Ty­pi­sche trouw­za­ken

Hoe­wel na­tuur­lijk niets ‘nor­maal’ is aan een hu­we­lijk als dit, heb­ben ook Meghan en Har­ry be­hoef­te aan taart, bloe­men en foto’s. De taart heeft Meghan dan ook hoogst­per­soon­lijk be­steld bij Clai­re Ptak, een Ame­ri­kaan­se bak­ker die een win­kel heeft in Londen. Meghan kent de bak­ker per­soon­lijk om­dat zij haar ooit in­ter­view­de voor The Tig, haar per­soon­lij­ke li­fe­sty­le­blog waar ze in­mid­dels mee ge­stopt is. De bloe­men in zo­wel Meg­hans hand als die ter de­co­ra­tie han­gen in de kerk ko­men van bloe­mist Phi­lip­pa Crad­dock. De foto’s wor­den ge­maakt door Alexi Lu­bo­mir­ski, de man die eer­der ook de ver­lo­vings­plaat­jes van het kop­pel schoot.

Prin­ses Meghan?

En dan is er nog een le­ven ‘af­ter the roy­al wed­ding’. Zo is daar na­tuur­lijk de ti­tel. Wel­ke dat wordt, mag de ko­nin­gin (Har­ry’s oma) be­pa­len maar vrij­wel ze­ker wordt het geen prin­ses. Het is een beet­je een in­ge­wik­keld ver­haal maar het komt er­op neer dat een prins of prin­ses niet per se ho­ger in rang staat dan bij­voor­beeld een her­tog of her­to­gin om­dat je als prins ge­bo­ren kunt wor­den en als her­tog be­noemd moet wor­den. Ex­perts den­ken dat Har­ry en Meghan straks als Du­ke and Du­chess of Sus­sex door het le­ven gaan. Dat Har­ry’s moe­der Di­a­na ooit wel de ti­tel prin­ses kreeg, heeft er­mee te ma­ken dat haar man Char­les dub­bel prins was, zo­wel ge­bo­ren als be­noemd van het vor­sten­dom Wa­les. Prins was dus zijn be­lang­rijk­ste ti­tel en Di­a­na daar­mee au­to­ma­tisch prin­ses.

Roy­al Spi­ce

Qua mu­ziek staan er of­fi­ci­eel een koor, een cel­list en een gos­pel­koor op het pro­gram­ma, maar er gaan ge­ruch­ten dat het er ’s avonds een stuk fees­te­lij­ker aan toe gaat. Bui­ten het oog van de tv-ca­me­ra’s en het pu­bliek zou het paar na­me­lijk uit hun dak gaan op mu­ziek van de Spi­ce Girls. De ech­te. Ja­ze­ker, Mel B liet zich bij The View ont­val­len aan­we­zig te zijn en dat ook de an­de­re dames van de par­tij zijn. Har­ry was als kind een groot fan van Mel B, Mel C, Em­ma, Ge­ri en Vic­to­ria, dus een re­ü­nie spe­ci­aal voor hem zou ul­tiem zijn. Ho­pe­lijk krij­gen we er toch iets van mee.

Op­val­lend is dat er geen po­li­ti­ci zijn uit­ge­no­digd voor de brui­loft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.