El­ke ter­ro­rist is ver­ward

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - ELFIE TROMP COLUMNIST

Ik lees mo­men­teel het waar ge­beur­de ver­haal van Le­ono­ra Car­ring­ton, een sur­re­a­lis­ti­sche kun­ste­na­res die ten tij­de van de Twee­de We­reld­oor­log moest vluch­ten voor de na­zi’s. Haar ge­lief­de, Max Ernst, werd wél ge­pakt en on­der de ti­tel ont­aar­de kun­ste­naar in een con­cen­tra­tie­kamp ge­plaatst. Le­ono­ra wist des­tijds te ont­ko­men, met hulp van vrien­den en fa­mi­lie, maar tij­dens de reis be­gon­nen de wa­nen. Ze zag vracht­wa­gens waar le­de­ma­ten uit­sta­ken. Lan­ge rij­en met doods­kis­ten die net­jes langs de snel­weg ston­den te wach­ten om ge­vuld te wor­den. Som­mi­ge hal­lu­ci­nan­te beel­den wa­ren de re­a­li­teit, an­de­ren had ze zelf ge­fan­ta­seerd.

Het deed me den­ken aan de Sy­ri­sche vluch­te­ling die eer­der de­ze maand drie men­sen in Den Haag neer­stak. Wat zou de man, voor­dat hij hier sta­tus en wo­ning kreeg, heb­ben mee­ge­maakt? Wel­ke oor­logs­gru­wel ver­vloch­ten zich met zijn ang­sten voor­dat hij een mes mee­nam naar bui­ten?

Toen Le­ono­ra een­maal in Span­je aan­kwam, ont­spoor­de ze ver­der; ze gaf al haar be­zit­tin­gen, in­clu­sief haar iden­ti­teits­pa­pie­ren weg, om­dat ze dacht dat ze met oor­log be­smet was. Ik dacht aan de foto die ik had ge­zien in de krant; van de meu­be­len die de Sy­ri­sche man eer­der dit jaar in een op­wel­ling uit het raam had ge­gooid. Le­ono­ra ver­scheur­de kran­ten op straat en kreeg pa­ra­no­ï­de wa­nen over een Jood­se man die ze ont­moet­te. Ze be­dreig­de hem en werd ui­t­ein­de­lijk ge­dwon­gen op­ge­no­men. On­ge­nees­lijk krank­zin­nig, gold des­tijds het la­bel dat ze kreeg. Post­trau­ma­ti­sche stres­stoor­nis was nog niet als term be­kend. Het duur­de ja­ren voor­dat ze weer bij zin­nen kwam. De me­dia­fo­ra bui­te­len mo­men­teel over el­kaar of de man nu wel of niet een ter­ro­rist was. Hij riep im­mers ‘al­lah ak­bar’ toen hij de men­sen aan­viel. Wat hij daar­bij dacht, was on­be­kend. Al­les duid­de er­op dat hij gees­te­lijk in zwaar weer ver­keer­de. Je kunt trou­wens een steek­hou­dend ar­gu­ment ma­ken dat el­ke ter­ro­rist gees­tes­ziek is, maar dat ter­zij­de.

Waar we het ei­gen­lijk over moe­ten heb­ben is hoe we, na twee we­reld­oor­lo­gen in­mid­dels wel we­ten hoe trau­ma­ti­se­rend het is om te moe­ten vluch­ten. Toch heb­ben we be­slo­ten om an­no 2018 on­der het mom van so­be­re op­vang on­der meer de tol­ken weg te be­zui­ni­gen bij gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg. Dat is niet al­leen dom en ge­vaar­lijk, maar ook ge­stoord. Bij Le­ono­ra kon ge­luk­kig op tijd in­ge­gre­pen wor­den door haar vrien­den. Hoe het kan lo­pen bij sta­tus­hou­ders wiens net­werk al dan niet aan flar­den ge­scho­ten in het thuis­land, ver­dron­ken tij­dens de over­tocht of an­ders­zins ver­minkt is, is pijn­lijk dui­de­lijk ge­wor­den.

‘An­no 2018 be­zui­ni­gen we on­der het mom van so­be­re op­vang on­der meer de tol­ken weg bij gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg.’

Check de vlogs van on­ze co­lum­nis­ten op de web­si­te of via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.