On­ze wel­vaart stijgt, maar we ma­ken ons meer zor­gen over het mi­li­eu

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ne­der­lan­ders zijn over het al­ge­meen wel­va­ren­der dan een jaar eer­der. Dat blijkt uit on­der­zoek van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek naar de bre­de kwa­li­teit van le­ven. Het af­ge­lo­pen jaar ver­be­ter­de on­der meer het ver­trou­wen in men­sen en in­stan­ties, ver­min­der­de de bloot­stel­ling aan fijn­stof en daal­de de lang­du­ri­ge werk­loos­heid. Wel zijn er steeds meer zor­gen over het mi­li­eu.

Met de ‘bre­de wel­vaarts­mo­ni­tor’ tracht het CBS een be­ter beeld te schet­sen van de wel­vaart dan het bru­to bin­nen­lands pro­duct biedt. Die in­di­ca­tor biedt ook ruim­te aan fac­to­ren als wer­ken en le­ren, ge­zond­heid, mi­li­eu, wo­nen, vei­lig­heid en sa­men­le­ving. Het on­der­zoek, in op­dracht van het ka­bi­net, wordt jaar­lijks ge­daan. Het CBS kijkt niet al­leen naar de bre­de wel­vaart ,,hier en nu”, maar richt de blik ook op ,,la­ter en op el­ders”.

Vol­gens het CBS is het wel­vaarts­ni­veau van hoog­op­ge­lei­den vaak ho­ger dan ge­mid­deld. Laag­op­ge­lei­den zit­ten va­ker on­der het ge­mid­del­de. Ver­der zit­ten men­sen met een niet­wes­ter­se ach­ter­grond in veel ge­val­len ,,sig­ni­fi­cant” on­der het ge­mid­del­de. Dat komt deels door­dat zij vaak jon­ger en la­ger op­ge­leid zijn. Zij heb­ben ook vaak min­der te be­ste­den.

De ont­wik­ke­ling van de bre­de wel­vaart op ter­mijn, is vol­gens ons min­der po­si­tief dan die van nu. Voor­al op het ge­bied van kli­maat en ener­gie is spra­ke van een slech­ter beeld. Ook zijn er zor­gen over de krimp van be­scherm­de na­tuur­ge­bie­den. Met het per­cen­ta­ge bos en na­tuur van het to­ta­le land­op­per­vlak­te scoort Ne­der­land met 16 pro­cent het laag­ste in de EU.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.