‘Sa­men wil­len we Zuid in be­we­ging bren­gen’

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - STE­VEN VAN DER HOE­VEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Fey­en­oord en vier toon­aan­ge­ven­de Rot­ter­dam­se (top)sport­or­ga­ni­sa­ties te­ken­den vo­ri­ge week een in­ten­tie­ver­kla­ring voor de op­rich­ting van mul­ti­sport­club Fey­en­oord. De be­trok­ken basketbal-, hoc­key-, hand­bal- en zaal­voet­bal­club kij­ken er­naar uit om sa­men op Zuid de sterk­ste sport­club van Ne­der­land te bou­wen. ‘Hoc­key­en in Fey­en­oord-shirt maakt ons ex­tra hot’

Paul Veld­huij­zen, pro­gram­ma­ma­na­ger Hoc­key­club Feij­enoord

Wordt Fey­en­oord Hoc­key de top van Ne­der­land?

Veld­huij­zen: „Dat is ab­so­luut on­ze am­bi­tie, die we de­len met de an­de­re tak­ken van sport. Voor dat ul­tie­me doel heb­ben we wel een lan­ge weg te gaan, want we zijn nu nog een breed­te­sport­ver­e­ni­ging. Waar we jon­ge ta­len­ten mo­men­teel door­stu­ren naar Hoc­key­club Rot­ter­dam, wil­len we die snel zélf een top­sport­op­lei­ding kun­nen aan­bie­den. En met on­ze eer­ste elf­tal­len leidt de weg ook om­hoog.”

Hoe zijn de reacties op het te­ke­nen van de in­ten­tie­ver­kla­ring?

„Over­wel­di­gend en zéér po­si­tief. We voer­den toe­val­lig al een wer­vings­cam­pag­ne om met Heren 1 voor­uit te gaan. Nou, hoc­key­en in Fey­en­oord­shirt maakt ons ex­tra hot.”

Waar­om is de mul­ti­sport­club goed nieuws voor Rot­ter­dam-Zuid?

„Om­dat we zo sa­men een Rot­ter­dam­se en rood-wit­te ‘Olym­pi­sche droom’ kun­nen na­ja­gen. Jon­ge­ren groei­en straks met Fey­en­oord Ci­ty op in een ech­te sportom­ge­ving en kun­nen over­al met pro­fes­si­o­ne­le trai­ners meer­de­re spor­ten le­ren. Vind ik een ge­wel­dig voor­uit­zicht.”

‘Wij wil­len la­ten zien dat je met basketbal óók de top kunt ha­len’

Cees-Wil­lem Koor­neef, voor­zit­ter For­ward Lea­se Rot­ter­dam Basketbal

Wordt Fey­en­oord Basketbal de top van Ne­der­land?

Koor­neef: „Dit jaar droom­de ik in on­ze pre­sen­ta­tie­gids van de Cool­sin­gel. De am­bi­tie om naar de top van Ne­der­land te groei­en had­den we dus al, maar wordt nu wel in één klap re­ë­ler. We den­ken aan­trek­ke­lij­ker te wor­den, ook voor spon­so­ren.”

Hoe zijn de reacties op het te­ke­nen van de in­ten­tie­ver­kla­ring?

„Nou, een be­stuurs­lid van Lei­den grap­te al dat de helft van hun bu­si­ness club voor Fey­en­oord is en hij zich dus wat zor­gen maakt. En de voor­zit­ter van Gro­nin­gen stuur­de een foto van zich­zelf in Fey­en­oord­shirt. Zelf zijn we be­nieuwd naar de reacties van kin­de­ren en jon­ge­ren op Zuid. Krij­gen we hen méér aan het bas­ket­bal­len, nu we zo’n gro­te naam dra­gen?”

Waar­om is de mul­ti­sport­club goed nieuws voor Rot­ter­dam-Zuid?

„Om­dat er voor men­sen veel meer sport­mo­ge­lijk­he­den ko­men. Breed­te­sport, maar ook voor top­sport. Het jon­ge ta­lent van Rot­ter­dam en om­stre­ken heb­ben we nu nog on­vol­doen­de in beeld. Als mul­ti­sport­club in de wij­ken moe­ten we po­ten­ti­ë­le top­bas­ket­bal­lers snel­ler kun­nen vin­den en ont­wik­ke­len. Sport kan een ma­nier van le­ven zijn, een goe­de ma­nier. Wij wil­len la­ten zien dat je met basketbal óók de top kunt ha­len.” ‘Sa­men gaan we veel meer men­sen in be­we­ging krij­gen’ Re­ne van Gogh, voor­zit­ter zaal­voet­bal­ver­e­ni­ging TPP Rot­ter­dam

Wordt Fey­en­oord Zaal­voet­bal de top van Ne­der­land?

Van Gogh: „Dat is ze­ker on­ze am­bi­tie, en al­le pij­len wij­zen in de goe­de rich­ting. Ta­len­t­ont­wik­ke­ling is een van de vier pij­lers van de mul­ti­sport­club. Voet­bal is on­ze gro­te broer, het is niet on­denk­baar dat wij ge­bruik kun­nen ma­ken van de ex­per­ti­se in de top­jeugd­op­lei­ding van Fey­en­oord. In ZuidEu­ro­pa voet­bal­len kin­de­ren tot en met hun 16de op het veld en in de zaal, een suc­ces­vol­le com­bi­na­tie. An­ders­om kan er dus ook ge­pro­fi­teerd wor­den.”

Hoe zijn de reacties op het te­ke­nen van de in­ten­tie­ver­kla­ring?

„On­ze le­den en spon­so­ren zijn erg blij. En van bui­ten­af wordt er po­si­tief ge­re­a­geerd. Goe­de zaal­voet­bal­lers zien dat hier iets te ge­beu­ren staat en zaal­voet­bal bij ons nog na­druk­ke­lij­ker top­sport wordt. En zaal­voet­bal­len voor Fey­en­oord brengt je als spe­ler na­tuur­lijk ook iets ex­tra’s – je speelt toch op­eens voor een le­gen­da­ri­sche club. De com­bi­na­tie met de sport­pro­gram­ma’s in de wij­ken en op scho­len is voor on­ze spe­lers ook in­te­res­sant.”

Waar­om is de mul­ti­sport­club goed nieuws voor Rot­ter­dam-Zuid?

„Om­dat men­sen straks meer­de­re spor­ten kun­nen be­oe­fe­nen met hulp van goe­de trai­ners uit top­sport­or­ga­ni­sa­ties. Wij ge­lo­ven dat we sa­men veel meer men­sen in be­we­ging gaan krij­gen. Het is nog­al een ver­schil als TPP op een veld­je staat of Fey­en­oord. Bij­na nie­mand kent TPP, ie­der­een kent Fey­en­oord. Die aan­trek­kings­kracht gaan we ge­brui­ken.” ‘Met ta­lent­vol­le jeugd bou­wen aan een mooie toe­komst’ Henk van Vliet, voor­zit­ter hand­bal­ver­e­ni­ging HARO/Snel­wiek

Wordt Fey­en­oord Hand­bal de top van Ne­der­land?

Van Vliet: „Niet di­rect, ons eer­ste he­ren­team is net ge­de­gra­deerd. Op de mid­del­lan­ge ter­mijn is de top van Ne­der­land wél ons doel. Net als de voet­bal­club be­schik­ken wij over ta­lent­vol­le jeugd. Met hen wil­len we bou­wen aan een mooie toe­komst.”

Hoe zijn de reacties op het te­ke­nen van de in­ten­tie­ver­kla­ring?

„Hand­bal­len in Fey­en­oord­shirt, dat vin­den on­ze le­den een prach­tig voor­uit­zicht. En spe­lers van bui­ten­af ook. Dat geeft ex­tra trots, denk ik. Er is vol­op in­te­res­se, maar la­ten wij de mul­ti­sport­club eerst maar eens stap voor stap op­bou­wen.”

Waar­om is de mul­ti­sport­club goed nieuws voor Rot­ter­dam-Zuid?

„Om­dat de men­sen en ze­ker de jon­ge­ren met veel meer spor­ten ken­nis kun­nen gaan ma­ken, on­der pro­fes­si­o­ne­le be­ge­lei­ding. Hand­bal is van ouds­her een sport van bui­ten de gro­te ste­den. Nu bren­gen we de sport met Fey­en­oord let­ter­lijk naar de wij­ken en scho­len. Voor de hand­bal­tak is het in­te­res­sant wat dit gaat op­le­ve­ren. Maar ons gro­te doel is Zuid in be­we­ging krij­gen, om­dat sport veel goeds brengt in ie­mands le­ven. Nu we on­ze krach­ten bun­de­len kun­nen we hier veel ster­ker op in­zet­ten.”

‘Spe­lers zien dat top­sport in Rot­ter­dam nóg se­ri­eu­zer wordt.’

Re­ne van Gogh, voor­zit­ter zaal­voet­bal­ver­e­ni­ging TPP Rot­ter­dam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.