– BESTSELLERBOY

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

In 2014 de­bu­teer­de Ma­no Bou­za­mour met het suc­ces­vol­le

een au­to­bi­o­gra­fi­sche ro­man over zijn jeugd als Am­ster­dam­se jon­gen met mi­gra­tie­ach­ter­grond. Zijn ou­ders zet­ten hem daar­na uit huis, en zijn nu ver­sche­nen op­vol­ger Bestsellerboy gaat pre­cies over, ja­wel, die kloof: hoofd­per­so­na­ge Mo­ha­med brengt een per­soon­lij­ke ro­man uit die een heu­se best­sel­ler wordt, hij leeft als een bon vi­vant, maar zijn fa­mi­lie ver­stoot hem. Nu heeft het iets flauws om een boek voor­al als au­to­bi­o­gra­fisch werk te be­spre­ken, maar het is on­mo­ge­lijk om in dit werk niet Bou­za­mours ei­gen le­ven te her­ken­nen – en, sto­ren­der, het ach­ter­lig­gen­de me­dia­ge­nie­ke ver­haal blijkt de voor­naams­te troef van Bestsellerboy. Weer was het on­mo­ge­lijk hem te om­zei­len, weer mocht hij ver­tel­len over de moei­lijk­he­den met zijn fa­mi­lie en zijn suc­ces, maar wie de­ze twee­de ro­man leest, moet con­clu­de­ren: het ge­heel zit vrij on­be­hol­pen in el­kaar.

Ik be­twij­fel of er iets van Bou­za­mours werk over­blijft als hij zich aan een niet-au­to­bi­o­gra­fisch ver­haal waagt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.