WE DAT HIER

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Twee we­ken ge­le­den nog bleek dat de Gro­ning­se stu­den­ten­so­ci­ë­teit Vin­di­cat een mis­han­de­lings­in­ci­dent had ver­zwe­gen. Al­weer. Het is dui­de­lijk: Martje van der Brug (1959) voert in haar nieu­we ro­man Zo doen we dat hier een ac­tu­eel on­der­werp op. Ze schrijft over Dirk, een wel­ge­stel­de stu­dent die be­trok­ken is bij een vecht­par­tij. Er volgt een schor­sing en een breed uit­ge­me­ten ju­ri­disch ge­vecht. En dan is er ook een twee­de ver­haal­lijn, een an­der mi­li­eu, een an­de­re plaats: twee im­mi­gran­ten die zich al dan niet aan­pas­sen aan de Wes­ter­se nor­men en waar­den. Maat­schap­pe­lijk ge­zien al­le­maal re­le­van­te the­ma’s in hier, de­ze luch­ti­ge ro­man draait om de on­mis­ken­ba­re con­tras­ten tus­sen eli­te en ploe­te­raars, ‘bui­ten­lands’ en ‘bin­nen­lands’, de Wes­ter­se we­reld te­gen­over de Is­lam. He­laas schrijft Van der Brug het al­le­maal wat uit­leg­ge­rig op, ze­ker in het be­gin voelt het al­le­maal wat ge­for­ceerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.