De mooi­ste va­kan­tie­fo­to’s ma­ken met je smartpho­ne

Een ho­pe­lijk heer­lij­ke zo­mer komt er­aan. Tijd voor va­kan­tie­fo­to’s! Maar hoe maak je nou de meest prach­ti­ge va­kan­tie­kiek­jes met je smartpho­ne?

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

On­ver­mij­de­lijk (en hart­stik­ke leuk) na­tuur­lijk, het schie­ten van va­kan­tie­fo­to’s. Hoe maak je nou plaat­jes van goe­de kwa­li­teit, waar je la­ter met heel veel ple­zier naar kunt te­rug­kij­ken? Com­pu­ter- en smartpho­ne­fir­ma ASUS en Me­tro ge­ven je tips waar op je op zou kun­nen let­ten als je je va­kan­tie­fo­to’s met je smartpho­ne wil ma­ken. De komst van de nieu­we ASUS ZenFo­ne 5 (zie ka­der) heeft daar al­les mee te ma­ken.

Be­reid je voor

Ga voor­dat je op va­kan­tie gaat op zoek gaan naar voor­beeld­fo­to's van je be­stem­ming. Goog­le bij­voor­beeld eens op 'pho­to­grap­hy lo­ca­ti­ons in’. Doe dat in het En­gels, want dan vind je de mees­te voor­beel­den op het web. Zo kom je ook blogs te­gen van men­sen die de lo­ca­tie al eer­der be­zocht heb­ben en zij ge­ven tips voor mooie fo­to­gra­fie­lo­ca­ties.

Het weer

Daar ben je dan op je be­stem­ming! Wan­neer je een dag van te vo­ren al weet dat je naar een fo­to­gra­fie­lo­ca­tie gaat, let dan even op het weer. Niet dat je er veel aan kunt ver­an­de­ren… De mo­men­ten met het mooi­ste licht van een zon­ni­ge dag zijn: 10 tot 20 mi­nu­ten voor zons­op­komst en –on­der­gang en een uur na zons­op­komst en het uur voor zons­on­der­gang. Kies in ie­der ge­val mo­men­ten uit wan­neer de zon ni­ét op zijn hoog­ste punt staat.

Maak het span­nend

Zorg dat je niet al­tijd stan­daard foto’s krijgt, maar maak ze eens wat span­nen­der. Je hoeft je on­der­werp niet al­tijd in het mid­den te zet­ten, maar speel eens met de com­po­si­tie door je on­der­werp meer naar links of naar rechts te schui­ven.

Neem de tijd

Neem de tijd voor je foto's. Wan­neer het op jouw fo­to­gra­fie­lo­ca­tie druk is met an­de­re be­zoe­kers, wacht dan een mo­ment af wan­neer de­ze men­sen weer weg zijn. Dit geldt voor land­schap­fo­to's maar ook voor por­tret­fo­to's. Pro­beer je ach­ter­grond zo rus­tig mo­ge­lijk te krij­gen.

Schiet maar raak

Maak al­tijd meer­de­re op­na­mes. Wan­neer je er maar één of twee maakt, zul je ach­ter­af al­tijd zien dat ie­mand bij­voor­beeld net op dat mo­ment zijn of haar ogen dicht heeft. Wan­neer je meer­de­re op­na­mes maakt, heb je thuis al­tijd wat te kie­zen. Twee fa­vo­rie­te va­kan­tie­fo­to’s

van Me­tro’s free­lan­ce­fo­to­gra­fe Fem­my We­ijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.