RENSKE’S TIPS:

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

De Versa­ce-jurk van Bla­ke Li­ve­ly is mis­schien wel de meest be­spro­ken jurk van het MET Ga­la dat be­gin de­ze maand plaats­vond in New York. Wie beel­den heeft ge­zien, weet dat het niet zo­maar een jurk is. Als ik je ver­tel dat het bor­duur­werk zo’n 600 uur kost­te, is er vast geen twij­fel meer over de term ‘rij­ke­lijk ver­sierd’. Vol­gens Vo­gue had het een re­den dat Bla­ke met een gro­te bus naar het ga­la ging: de sleep van de Versa­ce jurk was zo groot dat ze al­leen op de­ze ma­nier per­fect op de lo­per kon ver­schij­nen. De in­span­ning kost wat, maar ik moet toe­ge­ven: je krijgt er een beel­dig plaat­je voor te­rug.

Het MET Ga­la spon­sort het Me­tro­po­li­tan Mu­se­um of Art, en dit jaar werd hier­mee de jaar­lijk­se mo­de-ex­po­si­tie van het Cos­tu­me In­sti­tu­te ge­o­pend. De op­mer­ke­lij­ke ver­schij­ning van Bla­ke had ge­heel te ma­ken met het the­ma van de ex­po­si­tie en dus ook de­ze avond: He­a­ven­ly Bo­dies; over fas­hi­on en de ka­tho­lie­ke ver­beel­ding. Be­hal­ve Bla­ke Li­ve­ly vie­len meer­de­re ce­le­bri­ties op. Ka­ty Per­ry ver­scheen bij­voor­beeld met enor­me Versa­ce en­ge­len­vleu­gels en Ri­han­na stal de show met een mij­ter van mo­de­huis Mai­son Mar­gie­la.

And­rew Bol­ton is het brein ach­ter het ga­la en de ex­po­si­tie. Aan The Gu­ar­di­an ver­telt hij dat het ver­band tus­sen de­sign en de ver­beel­ding van het ka­tho­lie­ke ge­loof nog nooit eer­der op zo’n gro­te schaal is on­der­zocht. Bol­ton: „What you’ll see is fas­hi­on, art and re­li­gi­on in­tertwi­ned.” Het is niet voor het eerst dat de­ze ster­ke link wordt ver­beeld. Kijk bij­voor­beeld maar naar de Jean Paul Gaul­tier cou­tu­re spring sum­mer col­lec­tie in 2007, waar elk mo­del met een au­re­ool over de cat­walk liep. Je weet wel, zo’n ring van licht die bo­ven het hoofd van hei­li­gen zweeft.

Toch staat re­li­gie nog meer in the pic­tu­re dan voor­heen. Tij­dens de Dol­ce en Gab­ba­na herfst 2018 show wa­ren de ka­tho­lie­ke in­vloe­den niet te mis­sen. Mo­del­len dra­gen ont­wer­pen waar­mee een kerk in Pa­ler­mo, de hoofd­stad van Si­ci­lie, wordt ge­ëerd. De ver­sie­rin­gen van de­ze kerk zijn let­ter­lijk over­ge­no­men: het kerk­meu­bi­lair wordt ge­dra­gen als hand­tas, en­ge­len staan af­ge­beeld op tops en gou­den krui­zen zijn ge­bor­duurd op jas­sen. De link tus­sen faith en fas­hi­on trans­for­meert, maar één ding is ze­ker: dit is zijn ze­ker niet de laat­ste ont­wer­pen die de ver­bin­ding legt tus­sen Ho­ly en hau­te cou­tu­re. Amen to that.

‘De op­mer­ke­lij­ke ver­schij­ning van Bla­ke had ge­heel te ma­ken met het the­ma van de ex­po­si­tie en dus ook de­ze avond:

1 YouTu­be ‘Vo­gue MET ga­la’ en zie di­ver­se ce­le­bri­ties met hun Ho­ly­in­spi­red out­fits.

2 YouTu­be ‘Bla­ke Li­ve­ly had a par­ty bus dan­ce’ om te zien hoe ze zich voor­be­rei­de om naar het Ga­la te gaan.

Renske Men­nen

3 Goog­le ‘Dol­ce en Gab­ba­na herfst

2018’ om beel­den van de­ze col­lec­tie te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.