VEGANISTISCH, INSTAGRAMMABLE EN AL­CO­HOL­VRIJ een bier­tje en een bak­je pa­tat. Ooit wa­ren we te­vre­den met door de eet­tent­jes het fes­ti­val­ter­rein Te­gen­woor­dig kun­nen we de pot de­ze zo­mer? KYRIE STUIJ bij­na niet meer zien. Wat schaft

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Met ja­ren­lan­ge er­va­ring in het sa­men­stel­len van de ca­te­ring op ver­schil­len­de toon­aan­ge­ven­de fes­ti­vals, weet Hans Kui­pers van Mo­jo het ze­ker: De tijd van klef­fe ka­det­jes met goed­ko­pe ham­bur­gers is voor­bij. Di­ver­se col­le­ga’s in de dy­na­mi­sche we­reld van food en be­ve­r­a­ge de­len zijn voor­spel­ling. De­ze zo­mer - en ook daar­na - kun­nen we een ver­ant­woord en nog uit­ge­brei­der me­nu op de fes­ti­vals ver­wach­ten.

Al ja­ren­lang is Kui­pers de man ach­ter het eten en drin­ken op on­der meer Low­lands, Down the Rab­bit Ho­le en het North Sea Jazz Fes­ti­val. De sa­men­stel­ling van het aan­bod luis­tert nauw, ver­telt hij. „We ma­ken voor­af al­tijd een uit­ge­brei­de pro­fiel­schets van de be­zoe­kers. We bren­gen fac­to­ren als leef­tijd, ge­slacht, op­lei­dings­ni­veau en in­ko­men in kaart. Op ba­sis daar­van en van on­ze er­va­ring stel­len we het as­sor­ti­ment sa­men.” De­ze pro­fiel­schets zorgt er­voor dat we op North Sea Jazz Fes­ti­val bij­voor­beeld oes­ters en een luxe wijn­bar zien en dat we op een hard­rock­fes­ti­val uit­ge­brei­de bier­bar­ren te­gen­ko­men.

Eten en drin­ken is be­lang­rij­ker dan ooit in de fes­ti­val­bran­che. „Ik kan me mijn eer­ste keer Pink­pop in 1974 nog her­in­ne­ren. Je was blij als je een bier­tje had en sprak van ge­luk als er er­gens een pa­tat­je te ver­krij­gen was. Te­gen­woor­dig is dat na­tuur­lijk heel an­ders”, ver­telt Kui­pers. „Echt lek­ker eten en een di­vers aan­bod zijn be­lang­rij­ker dan ooit.”

Ook food­trend­on­der­zoe­ker Fem­ke Mosch deelt die op­vat­ting. „Een fes­ti­val be­zoe­ken al­leen voor de band? Die tijd is al lang voor­bij. Nog steeds vind je fast­food op fes­ti­vals, maar dan be­staan­de uit veel be­te­re in­gre­di­ën­ten. Dan heb­ben we het over écht goe­de bur­gers en am­bach­te­lij­ke friet­jes. En daar be­taal je ook voor, hè? Vroe­ger kost­te een maal­tijd mis­schien 3 eu­ro, nu tel je er mak­ke­lijk 10 eu­ro voor neer.”

Het he­le plaat­je moet klop- pen, weet ook Pim Zue­thoff, di­rec­teur van Loc7000; een eve­ne­men­ten­bu­reau dat de­ze zo­mer on­der meer de ca­te­ring fa­ci­li­teert voor Mys­tery­land, Con­cert at Sea en The Fly­ing Dut­ch. „Het is echt een es­sen­ti­eel on­der­deel ge­wor­den. Een on­der­deel waar be­zoe­kers ook steeds kri­ti­scher naar kij­ken.”

Want het fes­ti­val­pu­bliek eet meer en meer ver­ant­woord. „Met na­me de laat­ste drie jaar is de ve­ga­nis­ti­sche leef­stijl ge­groeid. Vroe­ger wer­den ve­ga­nis­ten ge­zien als een en­ge sek­te, te­gen­woor­dig zijn steeds meer men­sen er­van over­tuigd dat het niet goed gaat met het mi­li­eu en dat we ons ge­drag moe­ten aan­pas­sen”, ver­klaart Kui­pers. Food­trend­on­der­zoe­ker Mosch vult aan: „Het is ook he­le­maal geen straf om ve­ge­ta­risch of veganistisch te eten. Dit soort maal­tij­den zijn te­gen­woor­dig ont­zet­tend goed be­reid.”

En over ver­ant­woord ge­drag ge­spro­ken: wie nog vast­houdt aan de tra­di­ti­o­ne­le bur­ger en bier, ga even zit­ten, neem een slok wa­ter en houd je hart vast – we gaan mas­saal aan de al­co­hol­vrije drank­jes op fes­ti­vals. Gaat dat nou niet een beet­je ver? „Al­co­hol­vrij drin­ken is nu ont­zet­tend hip. Men­sen wil­len niet meer de he­le dag bier drin­ken. Je raakt er vol van en hebt geen zin in die ka­ter. Ver­geet niet dat we te­gen­woor­dig soms wel twee keer per maand een fes­ti­val be­zoe­ken. Steeds meer men­sen stop­pen met ro­ken. Ik ver­wacht ei­gen­lijk dat, als we kij­ken naar de rand­stad, al­co­hol de vol­gen­de in dat rij­tje wordt”, voor­spelt Mosch.

Ook Zue­thoff, di­rec­teur van Loc7000, be­ves­tigt die trend. Daar­naast ver­wacht hij een mooi aan­bod van bij­zon­de­re sau­zen. „Denk aan wa­sa­bi­may­o­nai­se of an­de­re bij­zon­de­re top­pings. Ook bi­o­lo­gisch ijs wordt dit jaar ge­wild, li­nea rec­ta van de boer­de­rij.”„En wa­te­r­ijs­jes”, vult Mosch aan. „Maar dan wel ‘next le­vel’ met een ori­gi­ne­le toe­voe­ging zo­als gin & to­nic.” Maar wat je ook ser­veert, de pre­sen­ta­tie van eten en drin­ken is te­gen­woor­dig van on­schat­ba­re waar­de. Mosch: „Het moet Instagrammable zijn. Be­zoe­kers ko­pen te­gen­woor­dig echt op beeld. Pre­sen­ta­tie kan je pro­duct ma­ken of bre­ken.”

FEMMY WE­IJS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.