De ma­gie van Mys­tery­land

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

ID&T’s Mys­tery­land barst dit jaar zo­wel op 25 als 26 au­gus­tus los in Haar­lem­mer­meer. Met ruim 300 ar­ties­ten, 17 sta­ges en on­tel­baar veel ver­ras­sin­gen is het een jaar­lijks hoog­te­punt voor zo­wel pril­le als er­va­ren lief­heb­bers. Hij noemt het de moe­der der fes­ti­vals, zij hoopt dat er mo­ji­to’s zijn. Siet­se gaat al van­af het be­gin en voor Ja­ra wordt het een first­ti­mer!

De eer­ste keer her­in­nert hij zich niet meer zo goed. Niet om­dat hij he­le­maal naar de haai­en was, „maar het is al weer even ge­le­den, snap je?!” Maar hij was er­bij, die al­ler­eer­ste in 1993. Mys­tery­land 1996 her­in­nert Siet­se van Daal­en (43) zich nog als de dag van gis­te­ren. Of nacht, want waar het nu een dag­fes­ti­val is, was het toen een nach­te­lijk feest. Siet­se, ook wel be­kend als ’s lands be­kend­ste hard­co­re MC Da Mouth of Mad­ness, trad die edi­tie op, sa­men met dj Uzi. „Het was toen nog gab­ber wat de klok sloeg. We ston­den op een bui­ten­po­di­um en ga­ven met on­ze ste­vi­ge mu­ziek wat te­gen­wicht aan de hap­py hard­co­re die toen po­pu­lair was.” Op een ge­ge­ven mo­ment ging een van de twee draai­ta­fels ka­pot, wat in­hield dat de plaat tel­kens moest wor­den om­ge­draaid, waar­door een oor­ver­do­ven­de stil­te viel. Maar Da Mouth zou Da Mouth niet zijn, als hij niet wist hoe die op te vul­len...

„Ik ging lek­ker zin­gen en bin­nen de kort­ste ke­ren zong het he­le pu­bliek van zo’n 15.000 man uit vol­le borst mee.” Nog nooit klonk Al­ways Hard­co­re zo prach­tig als die ene keer en hij krijgt weer kip­pen­vel als hij er­aan denkt. Hij had geen stem meer over toen de zon op­kwam. „Ik was toen nog iets min­der ge­oe­fend.” De saam­ho­rig­heid van een van die eer­ste Mys­tery­lands ver­geet hij nooit meer. Be­gin 2000 maak­te hard­co­re plaats voor an­de­re stro­min­gen, al was er of­fi­ci­eus nog al­tijd een klei­ne sta­ge, maar in 2012 was er een­ma­lig een groot Thun­der­do­me-po­di­um, daar bo­ven­op die berg.

Weer kip­pen­vel. „Het re­gen­de als een mal­le, maar de he­le to­ko stond vol en ie­der­een zong weer die twee mooie woor­den mee.” 2017 was het jaar dat de Thun­der­do­me-sta­ge op­nieuw zijn in­tre­de deed en Siet­se was er na­tuur­lijk bij, als lief­heb­ber en als MC. Dit jaar zijn de sta­ge en hij er ook weer en da en­thou­si­as­te Mouth no­digt ie­der­een uit. „Kom even ge­dag zeg­gen, ik durf te wed­den dat je niet meer weg­gaat!” De ma­gie van Mys­tery­land? „Het biedt een plat­form voor ie­der­een, van goa tot ur­ban en tech­no, voor elk wat wils, de be­zoe­ker staat hier echt cen­traal.” „De moe­der der fes­ti­vals”, zo be­sluit hij, „waar de saam­ho­rig­heid nog al­tijd van af­spat.”

Het wordt de eer­ste Mys­tery­land voor Ja­ra Ja­ne Lu­ne­berg (24) uit Rid­der­kerk. Wat een ge­luks­vo­gel, want de mees­te eer­ste ke­ren zijn ge­woon al­tijd het lek­kerst. Eer­der ging ze al een keer naar Fly­ing Dut­ch (‘maar dat was bij lan­ge na niet zo groot als Mys­tery­land’) en naar Am­ster­dam Mu­sic Fes­ti­val. Dit jaar wordt dus haar Mys­tery­land-de­buut en ze staat te trap­pe­len. Ja­ra met Ar­min van Buuren. „Ik heb zo­veel goeie ver­ha­len ge­hoord!” Zo weet Ja­ra nu al dat het heel groot is -zet die stap­pen­tel­ler maar aan-, dat je op de heu­vels kunt uit­kij­ken over het ter­rein -zet je ca­me­ra maar aan- en dat het jaar­lijk­se vuur­werk als klap op de vuur­pijl komt. „En de sfeer schijnt ook echt su­per­goed te zijn.”

Sa­men met vriend Le­sley en hun vrien­den De­boyah en Bert gaat ze op pad en dat het een mooie fes­ti­val­dag wordt, dat kan bij­na niet an­ders. „We zijn al­le vier gek op fees­ten en nu maar ho­pen dat de zon schijnt, want dat maakt het al­le­maal nog net wat leu­ker.” Eerst wil­de Ja­ra, die in de kin­der­op­vang werkt, wach­ten tot het va­kan­tie­geld kwam, maar toch be­slo­ten ze het kaartje al eer­der te ko­pen. Een heel goe­de be­slis­sing: ,,Die­zelf­de avond was de za­ter­dag in­eens uit­ver­kocht.” Be­hal­ve de zon om nóg meer te stra­len, hoopt ze op een goed ge­mix­te mo­ji­to, en an­ders Jillz. „Géén wijn”, lacht ze, „de mees­te fes­ti­val­wijn is niet echt goed te drin­ken en ik heb geen zin in een klop­pend hoofd de day af­ter!”

Als vier Mys­tery­land-mus­ke­tiers gaan ze het fes­ti­val on­vei­lig ma­ken en ze zijn die dag voor­al bij de tran­ce-sta­ge te vin­den, ver­wacht ze. „Ik houd heel erg van Ar­min en hij komt ook, dus dat wordt so­wie­so lek­ker dan­sen. Ik zet hem ook al­tijd op als ik aan het stof­zui­gen ben, het geeft ge­woon zo veel ener­gie.”

‘Ik ging lek­ker zin­gen en bin­nen de kort­ste ke­ren zong het he­le pu­bliek van zo’n 15.000 man uit vol­le borst mee.’ Siet­se van Daal­en

FERDY DAMMAN | ANP

Siet­se van Daal­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.